2

Jahan e-Sanat - - اخبار -

انتخاب- جعفری دولتآبادی، دادستان تهران در مورد اظهارات احمد توکلی مبنی بر غیرقانونی بودن توقیف روزنامه کیهان توسط دادستانی تهران اعالم کرد: دادستان با توجه به ظرفیت قانونی میتواند در این زمینه اقدام کند. دادستان تهران در مورد مهدی خزعلی نیز گفت: نامبرده و پیرو درخواست مرخصی، با اخذ تعهد برگشت به زندان در موعد مقرر، از چند روز مرخصی استفاده کرد اما با وجود تعهد قبلی خود، همسر و فرزندش، از بازگشت به زندان خودداری کرد که توسط ماموران پلیس مجددا برای تحمل حبس به زندان معرفی شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.