دولت‌برای‌بازسازی‌منازل‌خسار‌تدید‌ه ‌وام‌بلن‌دمدت‌میدهد

Jahan e-Sanat - - اخبار -

رییسجمهور روز گذشته برای بازدید از مناطق زلزلهزده، نظارت و بررسی بر روند امدادرسانی به زلزلهزدگان و دیدار با مردم و آسیبدیدگان به کرمانشاه سفر کرد. حسن روحانی در فرودگاه کرمانشاه با تاکید بر اینکه همه مردم ایران در کنار کرمانشاه هستند به آسیبدیدگان زلزله اطمینان داد که دولت با همه توان خود برای یاری آسیبدیدگان، وارد عمل شده و در کوتاهترین زمان ممکن تالش خواهد کرد تا این معضل را حل و فصل کند. رییسجمهور با ابراز تسلیت به خانوادههایی که عزیزان خود را در این زلزله از دست دادند و آرزوی سالمتی برای مجروحان گفت: این درد و رنجی برای همه ایرانیان بود و به نمایندگی از ملت ایران به مردم کرمانشاه تسلیت گفته و به آنان میگویم که همه مردم ما در کنار کرمانشاه هستند. روحانی با تاکید بر اینکه هیچ ایرانیای نیست که امروز به فکر مردم کرمانشاه نباشد، اظهار داشت: کسانی که اقوام و بستگان خود را از دست دادهاند و آنهایی که در بیمارستانها بستری هستند و خانه و زندگی خودشان را از دست دادهاند، همه باید در کنار یکدیگر برای رفع این معضالت تمام توانمان را به کار بگیریم. رییسجمهور با قدردانی از ملت ایران به خاطر همدلی و کمکهایشان گفت: باید از همه ملت ایران اعم از دولتی، نظامی اعم از ارتش، سپاه و بسیج، هاللاحمر، نهادهای امدادی، بنیاد مسکن و وزارتخانههای بهداشت، کشور، راه و نیرو و همه آنهایی که تالش کردند در این روزها مشکل آب، برق و جادهها را حل کنند و مردم را از زیر آوارها نجات دهند و به بیمارستانها برسانند و همچنین از امداد هوایی تشکر کنم. هواپیماها و هلیکوپترها در این روزها تالش فوقالعادهای انجام دادند و اگر پرواز این بالگردها نبود مسلما روند کمکرسانی خیلی سختتر و مشکلتر میشد. وی با بیان اینکه مسوول اصلی بازسازی بنیاد مسکن است، گفت: خواهش میکنم همه مقامات دولتی و نظامی و همه خیران و سمنهای مردمی به بنیاد مسکن کمک کنند و کار جداگانهای انجام ندهند البته برای خدمات عمومی اعم از مسجد، بیمارستان، مدرسه ...و میتوانند برنامهریزی و تالش کنند.

رییسجمهور همچنین در جمع مردم شهرستان سرپل ذهاب حاضر شد و گفت: دولت برای بازسازی منازل و کمک به زندگی آسیبدیدگان و کسانی که منازل آنها در این حادثه در شهر یا روستا دچار خسارت شده، کمک بالعوض و وام بلندمدت اعطا خواهد کرد. روحانی با اشاره به نیاز مردم به چادر و امکانات زندگی موقت در مناطق زلزلهزده گفت: روز گذشته ستاد بحران در کرمانشاه تشکیل و بودجه الزم برای بازسازی و جبران خسارتهای وارد شده به مردم اختصاص داده خواهد شد.

رییسجمهور تصریح کرد: بنیاد مسکن انقالب اسالمی تمام توان خود را برای بازســازی منازل مردم به کار خواهد گرفت و همه دستگاههای مسوول نیز این بنیاد را کمک خواهند کرد. روحانی با اشاره به اینکه حوادث طبیعی مانند زلزله، سیل و توفان آزمایش الهی برای بندگان در مسیر یاری و کمک به همنوعان است، افزود: دولت تالش میکند در این آزمایش موفق باشد، کمااینکه از ساعتهای اولیه وقوع این حادثه تالش ما بر حل مشکل مردم بوده و همه دستگاهها و مسووالن در این راستا بسیج شدهاند. رییسجمهور با تاکید بر اینکه به طور مستمر روند امدادرسانی و جبران خسارات مردم این منطقه را پیگیری خواهد کرد، ادامه داد: بیمارستانهای تهران، کرمانشاه و استانهای معین برای ارائه خدمات درمانی فوری به مصدومان این حادثه بســیج هستند. روحانی با اشاره به اینکه در این حادثه برخی ساختمانهایی که به صورت تعاونی و دولتی ساخته شده و از عمر احداث آنها زمان کمی میگذرد، تخریب و دچار حادثه شدهاند، گفت: باید اشکاالت و کاستیهای موجود در ساخت این بناها بررسی شود و دولت مطمئنا این مسایل را دنبال کرده و مقصران را شناسایی و به مردم معرفی خواهد کرد. رییسجمهور تاکید کرد: دولت مردم را تنها نمیگذارد و ما به عنوان خادم مردم در کنارتان خواهیم بود. روحانی گفت: ۱۱ هزار خانه روستایی و حدود ۰۰۵۴ خانه شهری در این زلزله تخریب شده و نیاز به ساخت ۰۳ هزار مسکن جدید داریم.

حسن روحانی در ستاد مدیریت بحران کرمانشاه با تاکید بر اینکه شورای تامین باید امنیت را تامین کند، گفت: مدیریت بحران هم باید بحران را کنترل کند. در مجموع هم شــخص استاندار مسوول است. وی با بیان اینکه مساله امنیت بسیار مهم است، تصریح کرد: وزیر بهداشت، وزیر کشور و بقیه میگویند برای کارمان امنیت میخواهیم. روحانی همچنین گفت: گزارشهایی که به من میدهند میگویند امکانات به اندازه کافی هست ولی ما مشکل توزیع داریم. وی افزود: مثال گفتند محمولهای برای جای دیگر میرفته اما در میان راه برای افراد دیگری تخلیه شده است. این باید مدیریت شود.

رییسجمهور با اشاره به حضورش در جمع مردم زلزلهزده سرپل ذهاب گفت: من در میان مردم بودم. حقیقتا کسی توقع عجیب و غریبی نداشت و عمده توقعات درباره نیازهای اولیه است. وی ادامه داد: رقم خسارتها چه شهری و چه روستایی باید مشخص شود. تخریبهای صد در صدی باید مورد نظر باشد.

رییسجمهور ادامه داد: باید هرچه میتوانیم کار را به مردم بسپاریم نه ما انجام دهیم. این مسکن مهرها را دیدیم که در کنار خانههای مردم بود. خانهها خراب نشده بودند اما مسکن مهر خراب شده بود. گرچه وقت این نیست مچ همدیگر را بگیریم. روحانی در عین حال تاکید کرد: برخی اماکن مثل مدارس و بیمارســتانها هم که مربوط به دولت است تخریب شده که باید برای اینها هم فکری کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.