توانایی‌مدیریت‌زلزله‌را‌با‌منابع‌داخلی‌داریم

Jahan e-Sanat - - اخبار -

پایگاهاطالعرسانیوزارتامورخارجه-وزیرامورخارجهضمنتشکر ازجامعهبینالمللبابتپیشنهادکمکهایشاناعالمکردکهدرحالحاضر ایرانتواناییمدیریتبحرانزلزلهکرمانشاهرابامنابعداخلیدارد.محمدجواد ظریف در توئیترش نوشت: تصاویر دلخراشی از خسارات زلزله و کشتهشدن افراد در کرمانشاه و عراق دیدم. از جامعه بینالملل به خاطر ابراز همدردیها و پیشنهاد کمکشان ممنونیم. در حال حاضر کشورمان توانایی مدیریت بحران را به وسیله منابع داخلی دارد. بابت تمام پیشنهادهای کمک بسیار متشکریم و شما را در جریان اخبار مربوطه قرار میدهیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.