اجازه‌اجرای‌محدود‌فرمان‌مهاجرتی‌ترامپ‌از‌ سوی‌دادگاه‌استیناف

Jahan e-Sanat - - اخبار -

ایسنا- یــک دادگاه استیناف در آمریکا اجازه داد جدیدترین دستور مهاجرتیومسافرتیدونالدترامپتازمانبررسیکاملدرخواستتجدیدنظر دولت به طور محدود اجرایی شود. دادگاه نهم استیناف در سانفرانسیسکو با سه قاضی روز دوشنبه بهطور محدود اجازه اجرایی شدن دستور مهاجرتی دونالد ترامپ رییسجمهور آمریکا برای جلوگیری از ورود اتباع چند کشور، از جمله ایران را صادر کرد. این حکم بدان معنی است که دستور رییسجمهور آمریکا تنها میتواند درخصوص کسانی اجرا شود که دارای پیوند خانوادگی با آمریکا نیستند. یک دادگاه فدرال در هاوایی ماه گذشته دستور ترامپ را معلق کرده بود که با اعتراض رسمی دولت روبهرو شد. دادگاهی در مریلند نیز اعالم کرد که این دستور نمیتواند در مورد کسانی که با آمریکا رابطه اصیل دارند اجرا شود. دولت سپس خواستار تجدیدنظر در هر دو حکم شد که قرار است ماه آینده بررسی شود. حکم دادگاه استیناف درباره شهروندان ایران، لیبی، سوریه، یمن، سومالی و چاد قابل اجراست اما بر دو کشور دیگر مشمول دستور ترامپ، یعنی کره شمالی و ونزوئال اثر نمیگذارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.