چالشی بر سر توان موشکی ایران

Jahan e-Sanat - - اخبار -

«جهان صنعت»- در حالی که بارها رهبران سه کشــور اروپایی فرانسه، انگلیس و آلمان از توافق هستهای ایران با کشورهای ۱+۵ حمایت کردند اما موضع آنها درباره برنامه موشکی ایران با آمریکاییها در یک راستا قرار دارد و بارها در مجامع مختلف اعالم کردهانــد که باید برنامه موشکی و اقدامات بیثباتکننده ایران در منطقه کاهش یابد. اگرچه به نظر میرسید این فشارها تنها از سوی آمریکاییها علیه ایران طرح شود اما مدتهاست که اروپاییها نیز همصدا با آمریکا از برنامههای موشکی ایران ابراز نگرانی کردهاند. چندی پیش امانوئل ماکــرون، رییسجمهور فرانسه در سفر یکروزه خود به امارات متحده از مذاکره درباره برنامه موشکی ایران سخن گفته و اعالم کرده بود که ممکن است این مساله منجر به تحریمهای جدید علیه ایران شــود. وی در مصاحبه با روزنامه االتحاد امارات گفته بود: بسیار مهم اســت که در برابر فعالیتهای منطقهای و برنامههای بالستیکی ایران با قاطعیت برخورد کرد. رییسجمهور فرانسه بیان داشت: با توجه به شرایط منطقه به نظر میرسد امضای توافقنامه هســتهای با ایران، کافی نبود. امانوئل ماکرون افزود: البته این سخن به معنی بازنگری در این توافقنامه یا لغو آن نیست. باید درباره فعالیتهای موشکی ایران، مذاکراتی آغاز شود. وی در ادامه گفت: فرانسه راهبردی را اتخاذ خواهد کرد که به تکمیل توافقنامه هستهای که ما خواستار حفظ آن هستیم، میانجامد، این راهبرد با آغاز مذاکرات درباره موشــکهای بالســتیک ایران، راهبرد منطقهای این کشور و تالش برای همراه کردن هر چه بیشتر شرکا با مواضع ما، عملی خواهد شد، همچنین تالش خواهم کرد رضایت هر آنکس را که به تجدید نظر در توافقنامه هستهای تمایل دارد جلب کنم. وی ادامه داد: من این کار را آغاز کردم، سعی خواهم کرد رضایت دولت آمریکا را در این زمینه جلب کنم. کنگره آمریکا در هفتههای آینده مسوولیت بزرگی بر دوش دارد. همچنین برای جلب رضایت عربســتان نیز تالش خواهم کرد. با وجود این اظهارنظرها سخنگوی وزارت خارجه فرانســه در اظهارنظری جدید سخنان رییسجمهور این کشور را درباره برنامه موشکی ایران و تحریمها علیه کشورمان تکرار کرد. آگنه روماته اسپاین، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفت: همانطور که میدانید اتحادیه اروپا در حال حاضر تحریمهایی علیه نهادهای موشکی دخیل در برنامه موشکهای بالستیک ایران اعمال کرده است. او این اظهارات را پاسخ به سوالی برای روشن کــردن منظور امانوئل ماکرون از بیان اظهاراتی در امــارات درباره احتمال وضــع تحریمهای جدید علیه ایران مطرح کرد. به نوشته رویترز، ســخنگوی دستگاه دیپلماسی فرانسه در ادامه گفت: در صورت لزوم میتوان تحریمهای جدید [علیه برنامه موشکی ایران] وضع کرد. برخی از تحلیلگران غربی معتقدند سفر امانوئل ماکرون به خاورمیانه و حضور او در عربستان و امارات و دیدار با محمدبن سلمان، ولیعهد عربستان در تغییر زاویهدید این مقام فرانسوی نسبت به ایران نقش داشته و البته همین تغییر دیدگاه نیز میتواند روی دیگر رهبران اروپایی تاثیر بگذارد.

اگرچه در چندماه اخیر بیشــترین میزان فشارها علیه ایران از ســوی دولتمردان کاخ سفید اعمال شــده و آنها به موازات تغییر در برجام برای افزایش فشــارها برنامه موشکی ایــران را نشــانه گرفتهاند و برخی از ســران کشــورهای اروپایی نیز در کنار آنها خواهان کاهش توان دفاعی ایران هســتند اما در اروپا هنوز مخالفانی برای این مســاله وجود دارد. فدریکا موگرینی، مســوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ضمن رد درخواست آمریکا برای افزایش فشــارها بر ایران گفــت: این اتحادیه هیچ برنامهای برای بررسی تحریمهای جدید علیه تهران ندارد. وی درخواستهای واشنگتن برای افزایش فشارها بر ایران را رد کرد. وی با بیان اینکه برنامهای برای تحریم جدید ایران وجود ندارد، گفت: نه امروز و نه هفته گذشته درباره تحریمهای بیشــتر از طــرف اتحادیه اروپا علیه ایران صحبت نکردیم. دولت آمریکا که پس از بازبینی سیاســتهای خود درقبال ایــران رویکردی خصمانهتر علیه تهران اتخاذ کرده اســت، در هفتههای اخیر از کشورهای اروپایی خواسته با واشنگتن در اعمال هزینه بر برنامه موشکی ایران و آنچه واشنگتن دامن زدن تهران به اختالفات در منطقه میخواند، همراهی کنند.

با وجود آنکه مقامات ایرانی بارها اعالم کردهاند مواضع موشکی ایران که بخشی از توان دفاعی کشور را شامل میشود، قابل مذاکره نیست اما به نظر میرسد سفرهای وزرای خارجه فرانسه و انگلیس به کشورمان و سفر آتی امانوئل ماکرون، رییسجمهور فرانسه به تهران بیارتباط با این مساله مهم نیســت و احتماال سرآغاز جدیدی برای مذاکــرات جدی درباره برنامه موشــکی ایران است. همآوایی اتحادیه اروپا با آمریکا

حسن هانیزاده، کارشناس مسایل سیاسی در گفتوگو با «جهان صنعت» در خصوص مواضع برخی کشورهای اروپایی که در مواضعی رســمی اعالم کردند خواستار برگزاری مذاکره برای محدود کردن برنامه موشکی دفاعی ایران هستند، گفت: «انتظار میرفت اتحادیه اروپا در رابطه با برجام مواضعی کامال مستقل از آمریکا اتخاذ کند. اوایل مذاکرات و بعد از توافقنامه برجام مواضع اتحادیه اروپا در رابطه با ضرورت اجرایی کردن بندهای برجام کامال مناســب بود اما اخیرا با تشــدید فشارها از ســوی دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا بر ایران و تحریمهای جدیدی که اعمال شده، به نظر میرسد نوعی هماهنگی و همسویی میان اتحادیه اروپا و آمریکا صورت گرفته است.» او تصریح کــرد: «اگرچه اتحادیه اروپا موضوع برجام را از موضوع اختالفات ایران و نفوذ ایران جدا کرده اما مشــاهده میکنیم که به تدریج مواضع اتحادیه اروپا به آمریکا نزدیک شــده و اکنون نوعی همــکاری، همآوایی و هماهنگی در سیاستهای اتحادیه اروپا و آمریکا در رابطه با ایران دیده میشود لذا ادعاهای جدیدی که بخشــی از کشــورهای اروپایی در حال حاضر درخصوص توان دفاعی ایران و توان موشکهای بالستیک ایران دارند در حقیقت رهبریاش را آمریکا بر عهده دارد و به نظر میرسد هر روز که میگذرد، اتحادیه اروپا یک گام به سیاستهای آمریکا نزدیک میشود و این نشان میدهد که نمیتوان انتظار زیادی از اتحادیه اروپا داشت و باید در سیاســتهای ایران نسبت به اتحادیه اروپا و موضوع برجام تجدید نظر شــود.» این کارشــناس تاکید کرد: «اکنون اتحادیه اروپا، مخصوصا رییسجمهور فرانسه و همچنین وزیر خارجه انگلیس قرار است به تهران سفر کنند اما به نظر میرسد موضوع اجرایی شدن برجام خیلی مورد توجهشــان نیســت بلکه مسایلی مربــوط به زندانی بودن برخی اتباع انگلیس و کسانیکه تابعیت دوگانه دارند و ایرانی هستند و همچنین موضوع توان دفاعی ایران در دستور کار رییسجمهور فرانسه و وزیر خارجه انگلیس در سفر به تهران قرار گیرد هرچند در این میان باید تکلیف برجام روشــن شود که آیا اتحادیه اروپا مایل به همکاری با ایران هست یا نه؟» او تصریح کرد: «اگر اتحادیه اروپا تمایل به همکاری صادقانه با ایران دارد، موضوع توان دفاعی ایران و مساله حقوق بشر و نفوذ ایران موضوعاتی است که هیچ ارتباطی به برجام ندارد و این مسایل قابل مذاکره نیست و باید در خصوص اجرایی شدن بندهای برجام توافق کامل حاصل شود. در غیر این صورت برجام هویت واقعی و جایگاه خود را از دست داده و بهتر است کمیته نظارت بر برجام تجدید نظر کلی و سیاست جدیدی در این خصوص اتخاذ کند.»ایران با غرب بر سر برجام و مساله موشکی با چالش روبهرو است البته مواضع ایران در برجام بارها از طرف موگرینی و اتحادیه اروپا حفظ شده اما موضوع توان دفاعی ایران از موضوعات مورد توافق اتحادیه اروپا نیســت و شاید از این نظر اهداف آنان با آمریکا همسویی بیشتری داشته باشد.

حتی اگر مواضع اتحادیه اروپا همچنان حفظ برجام باشــد اما ایران بــه خاطر آزمایشهای موشکی تحت فشار غرب قرار خواهد داشت و یکی از خواستههای ماکرون از ایران نیز متوقف شدن همین موضوع است و اگر سیاست اتحادیه اروپا با ایران در این خصوص تغییر کند، آنوقت ایران تکیهگاهش را در توافق هستهای از دست خواهد داد. در عین حال وزیر خارجه فرانســه به زودی بــه ایران میآید و بایــد دید محور مذاکرات ایران و فرانسه چه خواهد بود. کشور فرانسه همین چند ماه قبل قرارداد توتال را با ایران امضا کرد و این نشان میدهد این کشور برای سرمایهگذاری در ایران عالقهمند است و شــاید بعید به نظر برسد که ماکرون از برجام بیرون آید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.