انتشار‌اسامی‌فراکسیون‌امید‌چه‌فاید‌های‌دارد؟

Jahan e-Sanat - - اخبار -

انتخاب- عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه اگر فراکسیون امید تصمیم به انتشار اسامی بگیرد به تصمیم فراکسیون احترام میگذارم، گفت: پیامدهای منفی انتشار اسامی از پیامدهای مثبتش بیشتر است. محمود صادقی با بیان اینکه تا جایی که در جریان هستم هنوز جمعبندینهاییبرایانتشاراسامیاعضایفراکسیونامیدانجامنشدهاست، گفت: دیدگاهی بر این نظر است که اسامی منتشر شود البته بنده شخصا با این کار خیلی موافق نیستم و نمیدانم که آیا تصمیمی گرفته شده یا نه. اما اگر چنین تصمیمی گرفته شده باشد به عنوان عضو فراکسیون امید به آن احتراممیگذارم.نمایندهمردمتهراندرمجلسدربارهاینکهچرامعتقداست نباید اسامی اعضای فراکسیون امید منتشر شود، اظهار کرد: انتشار اسامی چه فایدهای دارد؟ در واقع راهی که بتوانیم تشخیص دهیم فردی تبعیت نکرده وجود ندارد، زیرا رأی افراد در مجلس محرمانه است و اگر بخواهیم آن را شفاف کنیم به این معناست که در رأی محرمانه افراد کنکاش کرده و محرمانه بودن را رعایت نکردهایم. وی همچنین بیان کرد: از جهت دیگر، به هر حال مقدمات تعیین لیست امید در مجلس هم از ابتدا مشخص بود، در مرحله دوم راهبرد اصالحطلبان و شورای عالی سیاستگذاری اصالحطلبان بر ایننبودکهاصالحطلبانصددرصددرلیستقرارگیرند،درواقعازهمانابتدا راهبرد این بود که اصولگرایان میانه هم در لیست جایی داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.