مالقات‌من‌و‌سعد‌حریری‌«تند‌و‌خشن»‌نبود

Jahan e-Sanat - - اخبار - واکنش

مشــاور امور بینالملــل مقام معظم رهبری در رابطه با استعفای نخستوزیر لبنان گفت: استعفای حریری مســالهای داخلی اســت. مذاکره تندی بیــن من و حریری برقرار نشد.

به گزارش ایســنا، عضو مجمع تشخیش مصلحت نظام در نشست خبری اجالس جهانی محبان اهل بیت و مساله تکفیریها در خصوص استعفای سعد حریری گفت: حریری این طور گفته است در مالقاتش به من گفته اســت که در امور داخلی لبنان دخالت نکنید که اصال چنین چیــزی نبوده، اصال مذاکرات ما به هیچوجه تند، خشن و این طور نبود و مواردی که گفتند، نبوده است و اینها القائات سعودیها و دیگرانی اســت که مایل نیســتند لبنان در آرامش باشد و دوستی استراتژیک دو کشور را ببینند.

والیتی خاطرنشان کرد: در این دیدار غیر از من، سفیر ما در لبنان هم حضور داشت و ما هم در دیداری که داشــتیم، هیچگونــه تهدیدی نکردیم، در مالقات ما بحث روابط دوجانبه و منطقهای بود و از طرفی وی خواست میان ایران و عربستان وســاطت کند که گفتم مشکلی با مذاکره نداریم ولی به سعودیهای بگویید شما سه سال است یمن را ویران کردید و اجازه ورود غذا و دارو را نمیدهید.

وی گفت: به آقای حریری گفتم به ســعودیها بگوییــد از جنایات انسانی در یمن دست بردارند چراکه اینها ربطی به سیاست ندارد و باید با یمنیها مذاکره کنند چراکه مساله یمن راهکار صرفا سیاســی دارد نه بمباران کور. مشاور امور بینالملل رهبــر معظم انقالب خاطرنشــان کرد: به آقای حریری گفتم از اتحاد احزاب و گروههای سیاسی داخلی لبنان اســتقبال میکنیم و امروز لبنان یکی از امنترین کشــورهای اسالمی است و این از برکت مقاومت اسالمی و مردم فهیم و آگاه لبنان اســت. والیتی گفت: ایران و لبنان بــرادر و متحــد هســتند و روابط راهبردی با یکدیگر دارند و مساله اســتعفای آقای حریــری هم یک موضوع داخلی است و امیدواریم اگر قوانین داخلی آنها اجازه دهد، بعد از این تحوالت یکی دو هفته اخیر، آقای حریری به لبنان بازگردد و در این رابطه که وی سر کار بماند یا نه، مردم لبنان باید تصمیم بگیرند.

والیتی هدف از سفر به لبنان را شرکت در اجالس علمای مقاومت دانست و ادامه داد: پس از آن دیدار و گفتوگویی با دوستان و مقامات لبنانی و سوری داشتیم. مالقات با سیدحسن نصراهلل و بشار اسد هم از جمله دیدارهای ما در ســوریه و لبنان بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.