مخالف‌حضور‌گزارشگر‌ویژه‌در‌ایران‌هستیم

Jahan e-Sanat - - اخبار - موضع قضایی

مهر- رییس قوه قضاییه با بیان اینکه مخالف حضور گزارشگر ویژه در ایران هســتیم، گفت: مذاکره با این شــخص در خارج از کشور نیز باید مقید به اثرگذاری باشد. صادق آملیالریجانی در نشســت اعضای ستاد حقوق بشر یکی از چالشهای مهم میان ایــران و غرب در زمینه حقوق بشر را فارغ از مباحث نظری و مبنایی، موضوعات سیاسی دانست و تصریح کرد: به نظر میرسد دعوای آمریکا و اروپا با جمهوری اسالمی بر ســر رعایت حقوق بشر نیست زیرا دقیقا در فاصله بسیار کمی از ایران، کشــور بحرین را شاهد هستیم که مردم آن برای به دست آوردن حق رای میجنگنــد در حالــی که ۰۴ ســال است در کشــور ما انتخابات برگزار میشــود. این موارد نشــان میدهــد که بحث غرب، سیاســی اســت و قصد دارند از این ابزار برای تحت فشــار قــرار دادن جمهوری اسالمی استفاده کنند گرچه گاهی چاشنیهای نظری و حقوقی هم به گزارشهای خــود اضافه میکنند. رییــس قوه قضاییه بــا بیان اینکه ستاد حقوق بشر، وزارت امور خارجه، وزارت اطالعــات و رســانهها باید بــا هماهنگی و همافزایی نســبت به هجمههای حقوق بشــری غرب پاسخ دهند، از برخی کمکاریها در ایــن زمینه انتقاد کرد و گفت: همه نهادهای مســوول باید تالش خود را برای حضــور پررنگ نمایندگان ایران در همه فرصتهای ممکن در مجامع بینالمللی و کشورهای دیگر به کار گیرند. ســتاد حقوق بشر نیز باید زمانبندی مناسبی برای تبیین مباحث حقوق بشری داشته باشد تا کار در این عرصه با یک برنامه دقیق و مدون پیش برود.

آملــی الریجانی با بیــان اینکه مجموعه کارهای جمهوری اسالمی در زمینه حقوق بشر به لحاظ تقنینی و نظارتی باید تبیین شــود، تصریح کرد: یکی دیگر از مسایل مورد بحث ما، مساله گزارشگر ویژه حقوق بشر اســت که ما اصل و مبنای انتصاب چنین شــخصی را قبــول نداریم. عالوه بر این گزارشهای گزارشــگر ویــژه فاقد اســتنادات الزم و بدون متدلوژی است.

هــر آنچه از ســوی ضدانقالب، منافقــان و افراد فــراری به عنوان ادعا مطرح شده به شکل یک سند در این گزارشها مشــاهده میشود که هر کــدام از گزارشهــا نیز از گزارش قبلی، شدیدتر و تندتر است. بر همیــن مبنا، اوال بــه طور کلی مخالف حضور گزارشگر ویژه در ایران هستیم. ثانیا مذاکره با این شخص در خارج از کشــور نیــز باید مقید به اثرگذاری باشــد و ببینیم چنین مذاکرهای تاثیری در رویه نادرست آنها دارد یا نه؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.