استانداردسازی‌یک‌اولوی ‌ت‌مهم‌در‌برنامه‌۴‌ ساله‌وزارت‌دفاع‌است

Jahan e-Sanat - - اخبار -

پایگاه اطالعرسانی دولت- وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح توجه به استانداردسازی را یکی از اولویتهای مهم وزارت دفاع در برنامه چهار ساله اعالم کرد و گفت: سطح استانداردسازی را از سطح سازمانی به سطح برونسازمانی و ملی توسعه خواهیم داد. امیر سرتیپ امیر حاتمی در چهاردهمین جلسه شورای استاندارد و کیفیت وزارت دفاع با بیان اینکه در حوزه کیفیت و استاندارد نیاز به تالش مضاعفی داریم، اظهار داشت: نیروهای مسلح باید بتوانند با توجه به شرایط کشور و منطقه، ماموریتهای مهم محوله را با محصوالت و دستاوردهای دفاعی باکیفیت و اســتاندارد به انجام برسانند. وی حفظ حدود و ثغور میهن اسالمی، دستاوردهای گرانسنگ انقالب اسالمی، استقالل کشور و نظام مقدس جمهوری اســالمی را از ماموریتهای مهم نیروهای مسلح دانست و افزود: تحوالت بسیار سریع در منطقه غرب آسیا بر حساسیت ماموریت نیروهای مسلح افزوده و نیروهای مسلح با هدایتهای حکیمانه مقام معظم فرمانده کل قوا برای انجام این مهم، توقع پشتیبانی خوب و موثری را از مجموعه وزارت دفاع دارند. وزیر دفاع با بیان اینکه هرچه به پیش میرویم توقع از وزارت دفاع نیز بیشــتر خواهد شد، تصریح کرد: این تحوالت، کیفیت، کمیت، تنوع و ســرعت بیشتری را ایجاب میکند و دستیابی به آنها هدف راهبردی وزارت دفاع است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.