تبعات‌تصمیم‌اخیر‌بانک‌اماراتی‌بر‌اقتصاد‌ایران

Jahan e-Sanat - - اخبار -

در روزهای گذشته تصویری از یک نامه در رسانهها منتشر شد که متن آن حکایت از آن داشت که بانک «امارات انبیدی» به تعدادی از تجار ایرانی مهلت ۰۳ روزه داده است تا حسابهای خود را به بانکهای دیگری منتقل کنند و از این پس حق مبادالت و برداشت پول از این بانک را ندارند. سوالی که مطرح شــده، این است که اگر این موضوع به همه بانکهای اماراتی تسری یابد چه پیامدی میتواند برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد؟

چند ماهی است که تجار ایران در زمینه تبادالت بانکی با چینیها به مشکل خوردهاند و برخی این عمل چینیها را به تحریمهای آمریکا ربط میدهند و برخی دیگر آن را در جهت مقابله با پولشویی میدانند. به گفته تجار ایرانی این ماجرا در کشورهای دیگری چون مالزی، ترکیه و عمان نیز اتفاق افتاده است. به تازگی نامهای منتشر شد که نشان میداد یک بانک اماراتی نیز از تجار ایرانی خواسته است تا حسابهای خود را در این بانک ببندند. برخی تجار ایرانی در این زمینه گفتهاند که بانک «امارات انبیدی» در مورخه یکشــنبه ۴۱ آبان ۶۹۳۱ نامهای را به آنها ارسال و در آن اعالم کرده است: به شما توصیه میکنیم که قادر به ادامه ارتباط با شما نبوده و با احترام از شما خواستاریم حساب خود را بسته و اقدامات بانکی دیگری را جایگزین آن کنید. بانک «امارات انبیدی» تنها ۰۳ روز از زمان ارسال نامه به تجار ایرانی مهلت داده است که پول خود را از این بانک خارج کرده و به بانکهای دیگر منتقل کنند.

به گزارش تابناک، مسووالن البته این موضوع را تکذیب کردهاند که از آن جمله میتوان به تکذیبه مسعود دانشمند، رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات اشاره کرد. وی خبر بسته شدن حساب ایرانیان در امارات را کذب دانسته و عنوان کرده که این اتفاق تنها برای یک نفر رخ داده است. البته همانگونه که عنوان شد با توجه به مهلت ۰۳ روزه این بانک به تجار ایرانی باید تا ۴۱ آذر صبر کرد و سپس آمار حسابهای بسته شده را اعالم کرد.

به هر صورت در این بین این سوال به ذهن میرسد که پیامد اقدام بانک مذکور و تسری آن به سایر بانکهای اماراتی، برای اقتصاد ایران چه خواهد بود؟

برای پاسخ به این سوال باید میزان تبادالت تجاری ایران با امارات را مورد بررسی قرار دهیم. در هفت ماهه نخست امسال میزان صادرات قطعی کاالهای غیرنفتی ایران به کشــورهای دنیا به لحاظ ارزشی ۰۱۷۴۲ میلیون دالر بوده اســت. از این میزان کاال، حدود ۴۱ درصد یعنی ۱۷۴۳ میلیون دالر به کشور امارات صادر شده است. با این آمار در هفت ماهه نخست امسال، امارات بعد از چین و عراق به عنوان سومین کشور واردکننده کاالهای غیرنفتی ایران محسوب میشود. همچنین در همین مدت، حدود ۷۱۸۷۲ میلیون دالر کاال وارد کشور شده است. امارات بعد از چین با واردات کاال به ارزش ۸۷۶۴ میلیون دالر (۷۱ درصد ارزش کل کاالهای وارد شده در هفت ماهه نخست امسال) به ایران در مکان دوم به این لحاظ قرار گرفته اســت. با توجه به آمار مذکور، تراز تجاری ایران با امارات منفی ۷۰۲۱ میلیون دالر است.

همانگونه که مالحظه میشود امارات متحده عربی در هفت ماهه نخست امسال یکی از پنج کشور اول در تبادالت تجاری با ایران بوده است. بنابراین در صورت تسری اقدام بانک «امارات انبیدی» به سایر بانکهای اماراتی و عدم ارائه خدمات به تجار ایرانی، بخش تجارت ایران و امارات به شدت از این تصمیم ضربــه خواهد خورد که با توجه به منفی بودن تراز تجاری، عواقب منفی این تصمیم برای ایران بیشتر خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.