91‌درصد‌از‌سهم‌بازار‌اعطای‌تسهیالت‌در‌ اختیار‌بانک‌صنعت‌و‌معدن

Jahan e-Sanat - - اخبار - گزارش 2

میان پرداخت هزینهاي و جاري دولت۷۰۱ هزار و۰۹۴ میلیارد تومان بود، البته این رقم در بودجه ۹۲۱ هزار و ۰۴۳ میلیارد تومان پیشبیني شده بود. تراز عملیاتي دولت در شش ماهه نخست به منفي ۵۵ هزار و ۰۷۱ میلیارد تومان رسید. این رقم در حالي است که دولت انتظار تراز عملیاتي منفي ۰۴ هزار و ۰۳۶ میلیارد توماني براي امسال را داشت.

مجموع درآمدهاي دولــت از فروش نفت و فرآوردههاي نفتــي ۴۴ هزار میلیارد تومــان بود که این رقم نیز کمتر از پیشبینيهاي دولت بود. مجمــوع این عوامل در کنار هم سبب شــد چون پنج ماه پیشتر از سالجاري و مانند چند سال گذشته، بودجه پروژههاي عمراني پیشخور شود و به این بخش اختصاص پیدا نکند.

براســاس اعالم بانک مرکزي از بودجه ۶۳ هزار و ۰۷۳ میلیارد توماني بخــش عمراني، تنها رقم هفت هزار و ۰۲۸ میلیارد تومان اختصاص یافت؛ رقمي که کمتر از ۰۲ درصد پیشبیني دولت است و همین سبب ميشود تا منفيترین تراز بودجهاي دولت در همین بخش باشد. رقم پرداختي به پروژههاي عمراني ۶۳ درصد کمتر از رقمي است که در مدت مشابه سال گذشته محقق شد.

این ارقام در حالي از سوي بانک مرکزي اعالم ميشود که محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت اوایل آبان اعالم کرده بود: «تا اول آبانماه بالغ بر ۰۳هزار میلیارد تومان براي طرحهاي عمراني بودجه تخصیص یافته است.» حال این پرسش مطرح میشــود که آیا دولت در مهرماه به تنهایي ۲۲ هزار و ۰۰۲ میلیارد تومان بودجه عمراني اختصاص داده است؟ براي پاسخ به این پرسش که احتماال جواب آن خیر است، باید تا گزارش بعدي بانک مرکزي منتظر ماند.

تراز عملیات سرمایهاي دولت یا همان مجموع تراز عملیاتي و خالص واگذاري دارایيهاي سرمایهاي منفي ۸۱ هزار و ۰۰۱ میلیارد تومان اعالم شد. این رقم نزدیک به پنج درصد کل بودجه عمومي سالجاري است.

مدیرعامل بانک صنعت و معدن گفت: در بین بانکهاي کشور۹۱ درصد از سهم بازار در اعطاي تسهیالت متعلق به بانک صنعت و معدن است.

افخمي روزگذشته در مجمع عمومي ساالنه این بانک اظهار کرد: بانک صنعت و معدن طي سال ۵۹۳۱ مبلغ ۸۷۰،۰۹ میلیارد ریال به طرحهاي صنعتي و معدني تسهیالت پرداخت کرده که نسبت به سال قبل۰۱ درصد افزایش داشته است.وي خاطرنشان کرد: سرمایه بانک در پایان سال ۵۸، مبلغ ۰۳۷ میلیارد تومان بوده است و از محل افزایش سرمایه که در سال ۶۸، مبلغ یک میلیارد و ۰۰۵ میلیون دالر به بانک اختصاص داده شد، سرمایه بانک به ۰۷۰۲ میلیارد تومان رسید، همچنین در سال ۵۹ جمعا چهار هزار میلیارد تومان شد.مدیرعامل بانک صنعت و معدن خاطرنشان کرد: سرمایه بانک صنعت و معدن تا پایان سال ۵۹ به شش هزار میلیارد تومان رسیده است که این رقم در مقایسه با بانکهاي توسعهاي جهان در سطح پاییني قرار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.