کسری‌بودجه‌81‌هزار‌میلیارد‌تومانی

Jahan e-Sanat - - اخبار -

انتشــار گزیده آمارهاي اقتصادي شــش ماهه نخست سالجاري نشــان ميدهد وضعیت بودجهاي دولت چندان مناسب نیســت و در نیمه اول سالجاري کسري بودجه به رقــم ۸۱ هزار میلیارد تومان رســیده و از ۶۳ هزار میلیارد تومان بودجه عمراني مصوب، تنها هفت هزار و ۰۰۸ میلیارد تومان آن محقق شد.

با این وضعیت به نظر ميرسد دولت کار سختي را براي به پایان رســاندن ســالجاري در پیش داشته باشد، زیرا نه درآمدهایش به اندازه کفایت است و نه امکان عمل به وعدههاي خود را دارد. این در شــرایطي اســت که افزایش اختالفات منطقهاي و جدالهاي لفظي میان سران دولتهاي حاشیه خلیجفارس و ایران، موجب شــده تا بسیاري از کارشناسان، وضعیت اقتصادي در نیمه دوم سالجاري را سختتر از نیمه اول پیشبیني کنند.

براساس گزارش منتشرشده از سوي بانک مرکزي، میزان نقدینگي تا پایان شهریورماه سالجاري ۹۸۳۱ هزار میلیارد تومان اعالم شده است. این رقم نسبت به اسفندماه سال گذشته ۰۱/۹ درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۲/۸ درصد افزایش داشته است. به طور کلي نقدینگي کشور نسبت به خرداد ۲۹ به صورت چشمگیري رو به افزایش بوده و نسبت به رقم ۲۷۴ هزار میلیارد توماني آن سال سه برابر افزایش را تجربه کرده است.

به گزارش الف، این افزایش در حالي رخ داد که در همین مدت چهار ســال و ســه ماه نرخ تورم کاهشي بوده و نهایتا تکرقمي شد. به نظر ميرسد دلیل عدم افزایش قیمتها به نرخ تورم باال در سه سال نخست دهه ۰۹ برميگردد. همچنین به دلیل عوارض تورم در آن سالها و رسیدن آن به نرخ ۵۳ درصدي در سال ۲۹۳۱ توزیع درآمد در کشور را مختل کرده و به همین دلیل افزایش نقدینگي به دلیل شکاف درآمدي و طبقاتي به تمام بخشهاي جامعه نرسیده است و همین امر سبب پایین ماندن سطح تقاضا شده است؛ پایین بودن سطح تقاضا رکود را اســتمرار ميبخشد و به همین دلیل برخي از کارشناسان باور دارند با آغاز دوره رونق در بخشهاي اصلي اقتصاد مانند مسکن و صنعت، احتمال بازگشت تورم دو رقمي بسیار محتمل است.

با این حال، نگراني بابت افزایش نرخ نقدینگي به همین نکته خالصه نميشــود چراکه ســهم پول از کل نقدینگي کشــور تنها ۸۶۱ هزار میلیارد تومان اســت و مابقي یعني ۱۲۲۱ هزار میلیارد تومان از نقدینگي کشور متعلق به بخش شبهپول است. شبهپول بخش خطرناک نقدینگي است، چرا که شبهپول عبارت است از سپردههاي غیردیداري (مدتدار) مانند سپردههاي ســرمایهگذاري کوتاهمدت و بلندمدت و حسابهاي پسانداز، اوراق قرضه و اسناد خزانه. به بیان دیگر تمام بخش سرمایهگذاريهاي پولي که به شکل خودبهخودي نرخ ســود به آنها تعلق ميگیرد در این بخش است و اگر تا ســال آینده هیچ افزایشي هم در این بخش نباشد، به دلیل نرخ سود ۵۱ درصدي بانکها و نرخ سود حدود ۰۲ درصدي اسناد خزانه، این بخش حداقل رشدي بیش از ۵۱ درصد را تجربه خواهد کرد. بدهي رو به افزايش دولت به بانكها مجموع بدهي بخــش دولتي به بانکها با افزایش ۶۱/۳ درصدي نسبت به سال گذشته به ۷۳۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. بدهي موسسات دولتي ۸۲ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته ۰۱/۹ درصد کمتر شده ولي بدهي دولت با افزایش ۱۲/۳ درصدي ۸۰۲ هزار میلیارد تومان محاسبه شد. همچنین بدهي بخش غیردولتي نیز۱۹۹ هزار و ۰۰۵ میلیارد تومان اعالم شد.

در عین حال، سهم وامها و سپردههاي بخش دولتي نیز ۷۵ هزار و ۰۳۵ میلیارد تومان است که از این رقم، سهم دولت ۲۵ هزار میلیارد تومان و سهم شرکتها و موسسات دولتي چهار هزار میلیارد تومان اســت. همچنین ضرباهنگ تغییر سرمایهگذاري کوتاهمدت به بلندمدت در بانکها در این آمار قابل مشاهده است؛ به گونهاي که سرمایهگذاري کوتاهمدت در شهریورماه سالجاري نسبت به اسفندماه ‪۸/۹ ۵۹۳۱،‬ درصد کاهش یافته و سرمایهگذاري بلندمدت در همین بازه زماني ۵۳/۴ درصد رشد داشته است. بودجه عمراني پیشخور میشود بخش مالي گزارش بانک مرکزي حاوي نکاتي است که به خودي خود ميتواند براي آینده نگرانکننده باشد. باید مد نظر داشت در نیمه نخست سالجاري وضعیت سیاسي منطقه و جدالهاي میان دولتهاي گوناگون به اندازهاي افزایش پیدا کرد که تنها با گذشت یک ماهونیم از نیمه دوم، انتظار ماههاي سختتري تا پایان سال ميرود. این در حالي است که افزایش تنشها در منطقه و رقابتهاي سیاسي به روند رشد اقتصادي آسیب ميزند و به همین دلیل انتظار نميرود تا پایان سال اوضاع چندان بهبود یابد.

در روزهاي گذشــته مرتضي ایمانيراد، رییس موسسه مطالعاتي بامداد افزایش قیمت ارز را تا پایان سالجاري محتمل دانست و در نشست روز یکشنبه اتاق ایران نیز مهدي برکچیان، استاد دانشگاه با اعالم اینکه وضعیت اقتصادي کشور خوب نیست، پیشبیني کرد تا پایان سالجاري نرخ رشد به کمتر از ســه درصد کاهش و نرخ تورم تا ۲۱ درصد افزایش یابد. درنتیجه نگراني از بيانضباطيهاي مالي و بودجهاي در حال حاضر به یک ترس واقعي تبدیل شده است.

مجموع درآمدهاي دولت در نیمه نخست امسال ۶۵ هزار و ۰۰۷ میلیارد تومان اعالم شد که پیشبیني بودجهاي براي این مدت ۸۸ هزار و ۰۰۷ میلیارد تومان بود. از مجموع این درآمدها، مالیات سهم ۳۴ هزار و ۰۰۱ میلیارد توماني دارد، حال آنکه دولت انتظار داشــت این درآمد براي شــشماهه نخســت امسال به ۹۵ هزار و ۰۰۳ میلیارد تومان برسد. این

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.