خروج نیروهای روسی و آمریکایی از سوریه

Jahan e-Sanat - - اخبار -

رهبران روسیه و ترکیه دوشنبهشب گذشــته در بندر ســوچی در ساحل دریای سیاه درخصوص گامهای بعدی همکاری در ســوریه مذاکــره کردند. رییسجمهور روسیه مذاکرات خود با رجب طیب اردوغان را بســیار سازنده خوانده است. این ششمین گفتوگوی رهبران روســیه و ترکیه در یک سال اخیر درباره سوریه بود.

والدیمیــر پوتین پــس از دیدار با رجب طیب اردوغــان گفت همکاری روسیه با ترکیه و ایران در سوریه نتایج ملموســی در سوریه به همراه داشته و شرایط را برای گفتوگویهای سیاسی با نظارت ســازمان ملل متحد فراهم کرده است. والدیمیر پوتین در نشست خبری پس از این مذاکرات گفته است: همکاری مشــترك ما با ترکیه و ایران نتایج ملموسی داشته است.

رییسجمهور روســیه اضافه کرده اســت: خشونتها در ســوریه کاهش یافته و شــرایط مناسبی برای پیشبرد گفتوگوهای سیاسی سوریه با نظارت ســازمان ملل فراهم شده است. طبق این گزارش رجب طیب اردوغان نیز در این کنفرانس خبری گفته است مناطق کاهش خشونت در سوریه زمینه را برای توافق سیاسی در این کشور جنگزده فراهم کرده است.

روسیه و ایران از حکومت بشار اسد در جنگ داخلی سوریه حمایت میکنند و در مقابل ترکیــه از برخی گروههای مخالف حکومت سوریه حمایت میکند. با این حال حضور نظامی روســیه در سوریه در سال ۵۱۰۲ و سرنگون کردن یک هواپیمای روســی توسط ترکیه باعث شد دو کشور تا آستانه رویارویی نظامی بروند. با این حال روسیه و ترکیه به همراه ایران مذاکرات مشــترکی را در خصوص سوریه طی یکسال اخیر انجام دادهاند.

به دنبال یک رشــته مذاکرات بین این سه کشور برای پایان دادن به جنگ داخلی سوریه در پایتخت قزاقستان، در شهریور سالجاری مسکو، آنکارا و تهران بهتوافقیبرایایجادچهارمنطقهکاهش تنــش یا عاری از خشــونت در نواحی مختلف سوریه دست یافتند.

در همین زمینه کاخ کرملین اعالم کرد رییسجمهــور آمریکا و والدیمیر پوتین، بر ســر بیانیه مشترك درباره سوریه به توافق رسیدهاند. اینترفکس هم گزارش داده بود که والدیمیر پوتین و دونالد ترامپ بر اهمیت مناطق کاهش تنش در ســوریه به عنوان پیششرط اصلی یک راهحل سیاسی برای معضل سوریه تاکید کردهاند.

ساختنیروگاههستهایروسیه در ترکیه

رییسجمهور ترکیه از آغاز ساخت نیروگاه هســتهای روسیه در ترکیه در هفتههای آینده خبر داد. رجب طیب اردوغان اعالم کرد: به توافقی با روسیه رسیدهایم که هدف از آن تقویت روابط راهبردی با روسیه است.

ویدرکنفرانسخبریمشتركخود در سوچی با والدیمیر پوتین، همتای روسی خود گفت: شرایط الزم را برای آغاز کار شورای همکاریهای مشترك ترکیه و روسیه فراهم کردهایم.

اردوغان افــزود: روســیه و ترکیه محدودیت صادراتی برخی از کاالها را به سوی اراضی طرف مقابل برداشتهاند. امسال حجم مبادالت تجاری روسیه و ترکیه ۶۲ درصد رشــد کرده است. به دنبــال از بین بردن همه موانع موجود در روابط اقتصادی و تجاری دو کشــور و رســاندن مبادالت تجاری به یکصد میلیارد دالر هستیم. وی خواستار آن شد که آخرین محدودیتها در تجارت با روسیه لغو شود.

وی تاکید کرد: بر اجرای طرحهای مشترك به ویژه هســتهای بر اساس دوره زمانبندی مشخص تاکید داریم. اردوغان افزود: تا چند هفته آینده کلنگ ساخت یک نیروگاه هستهای در ترکیه بر زمین زده خواهد شد. برای آغاز کردن روند سیاســی منتج به حل بحران در ســوریه توافق کردیم. به دنبال تقویت روابط مشترك دوجانبه در همه زمینهها هستیم.ویهمچنینگفتبرایاقدامات مشترك با روســیه در صنعت دفاعی اهمیت قائل است.

اردوغــان خواســتار خروج نیروهای روسی از سوریه

اردوغان در گفتوگو با خبرنگاران با اشــاره به بیانیه اخیر روسای جمهور روســیه و آمریکا درباره سوریه (که در ویتنام صادر شد) گفت: آنها میگویند بحران سوریه را از راه نظامی نمیتوان حل و فصل کرد. اگر آنها معتقدند مساله سوریه را از راه نظامی نمیتوان حل کرد، در آن صورت باید نیروهای نظامی خود را از این کشور فرا بخوانند و راهکار سیاسی به کار گرفته شود.

رییسجمهــور ترکیه گفت: باید با همکاری یکدیگر، راه را برای برگزاری انتخابــات در ســوریه برگزینیم. وی یــادآوری کرد طرف ترکی در ســال 3۰۰۲ با ورود نیروهای آمریکایی به عراق مخالفت کرد اما این نیروها تهاجم کرده و مقامهای آمریکایی گفتند نظامیان این کشــور در عراق نمیمانند اما این گونه نبود. مردم دنیا احمق نیســتند. غالبا سخنان سیاستمداران آمریکایی با اعمالشان مطابقت ندارد.

اردوغــان گفت: آمریکا در شــمال سوریه پنج پایگاه نظامی دارد و هفت مرکــز نظامی نیز در نقــاط دیگر این کشور مستقر کرده است که در مجموع 3۱ پایگاه میشود و انواع تسلیحات در سوریه مستقر کرده است. وی ادامه داد: روسیه هم در سوریه پنج پایگاه نظامی دارد. بــا این واقعیتهای عینی چهکار باید کرد.

کاخ کرملیــن از افشــای محتوای مذاکرات روسای جمهور روسیه و ترکیه به خصوص درباره درخواست آنکارا برای عقبنشینی نیروهای روس و آمریکا از سوریه خودداری کرد.

ســخنگوی کرملین در پاســخ به اینکه والدیمیــر پوتین و رجب طیب اردوغان درباره درخواست آنکارا مبنی بر عقبنشینی نیروهای روس و آمریکا از سوریه با هم گفتوگو کردند، تاکید کرد: دیدارهایی درخصوص موضوعات بسیار پیچیده انجام شد و محتوای این موضوعات قابل توضیح نیست. وی گفت: مذاکراتی بسیار پیچیده انجام شد که طبیعتا محتوای آن فاش نمیشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.