ترزا می: روسیه تهدیدی جهانی است

Jahan e-Sanat - - اخبار -

از طرفی به گزارش آسوشیتدپرس، ترزا می در انتقادی شــدیداللحن علیه روسیه، مسکو را به مداخله در انتخابات خرابکاری سایبری، به خطر انداختن امنیت جهانی، حمالت هکری و انتشار اخبار جعلی متهم کرد و این کشور را تهدید اصلی خواند.

نخســتوزیر بریتانیا گفت دولت والدیمیر پوتین برای تضعیف جوامع آزاد تالش میکند. ترزا می گفت: آنها مطالب جعلی طراحی میکنند تا وجود اختالف در غرب را نشــان دهند. اما او افــزود در حالی که انگلیس خواهان رویارویی دائمی با روسیه نیست اما از منافع خودش حفاظت میکند.

سخنان ترزا می تضاد آشکاری با سخنان رییسجمهور آمریکا داشت که گفت تکذیب مداخله پوتین در انتخابات ریاســت جمهوری ۶۱۰۲ را باور میکنــم. وزیر خارجه انگلیس ماه آینده به روســیه ســفر خواهــد کرد. او در سخنرانی سیاست خارجی مهم خود پیام بسیار سادهای را به رییسجمهور روســیه ارسال کرد و گفت که او باید راه بســیار متفاوتی نسبت به سالهای اخیر اتخاذ کند؛ مسیری که مسکو را در راه الحاق کریمه، ایجاد درگیری در اوکراین و حمالت سایبری به دولتها و پارلمانها در سراسر اروپا قرار داد. می تاکید کرد روسیه میتواند شریک ارزشــمندی برای غرب باشد اما این در صورتی است که آنها طبق قوانین کار کنند.

نخستوزیر بریتانیا تاکید کرد: روسیه مکررا حریم هوایی ملی چندین کشــور اروپایی را نقض میکند و یک کمپین مداوم اختالل و جاسوسی سایبری در دست دارد. این شامل مداخله در روندهای انتخاباتی و هک کردن ســایت وزارت دفاع دانمارك و بوندستاگ و موارد دیگر میشود. میدانیم شــما چه کار میکنید و موفق نخواهید شــد چرا که شما انعطاف دموکراسیهای ما، جذابیت مداوم جوامع باز و آزاد و تعهد کشورهای غربی به ائتالفی که ما را متحد کرده است را دستکم گرفتید. ترزا می گفت در حالی که کشورش در حــال ترك اتحادیه اروپاســت و برای یک عرصه جدید در جهان برنامهریزی کرده، کامال به ناتو و تضمین یک توافق برگزیت که ارزشهای لیبرال را تقویت کند متعهد است. او همچنین گفت: شراکت اقتصادی قدرتمند میان انگلیس و اتحادیه اروپا همچون محافظی مقابل تحریکات روسیه در اروپا عمل خواهد کرد.

رییس دولت انگلیس همچنین افــزود: اقدام الزم برای مقابله با فعالیت روسیه را در پیش میگیریم اما این هدف ما و روابطی که میخواهیم با روسیه داشته باشیم، نیست. خواستار بازگشت به جنگ سرد یا ماندن در وضعیت رویارویی دائمی نیستیم. روسیه به عنوان عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد موظف است نقش پررنگی در ارتقای ثبات بینالمللی ایفا کند. روسیه میتواند و من امید دارم که روزی آنها این راه متفاوت را برگزینند. اما تا زمانی که روسیه اینگونه رفتار نکند، در کنار هم از منافعمان و نظم بینالمللی که همه به آن وابسته هستند، حفاظت میکنیم. ترزا می در سخنرانی خود همچنین گفت: مقامهای میانمار باید مسوولیت کامل آنچه شبیه پاکسازی قومی مردم روهینگیا در استان راخین است، بپذیرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.