پشتبند یك سناریوي هولناك

Jahan e-Sanat - - اخبار -

مجید عابدینيراد- در بند قرار دادن دیپلمات عاليرتبه کشوري توسط کشوري دیگر خارج از هر گونه قانون و عرف بینالمللي است و ملت و دولت لبنان نباید در مقابل این حرکت نامعقول عربستان ساکت بنشینند! براي رسیدگي به چگونگي این مساله و شکل خاص طرح استعفاي سعد حریري از ریاض، مقامات لبنان باید خود را از حمایت محافل بینالمللي برخوردار کنند تا با مداخلهشان براي انتقال نخست وزیر لبنان به کشوري بيطرف راهحلي یافت شود! چون از جنبههایي وضع سعد حریري حتي صورت یک پناهندگي سیاسي در ریاض را هم ندارد.

از ایــن رو اســت که پیش از هر گمانهزني در ایــن ارتباط به واقع باید صورتمساله شناخته شود و غریب است که میشل عون، رییسجمهور لبنان قبل از هر چیز خواستار انتقال سعد حریري به کشورش یا حداقل به کشوري بيطرف براي شناخت چون و چراهاي دقیق این مساله بسیار حساس تاکنون نشدهاست!چطورميشودچنیناستعفایيرابدوندرنظرگرفتنشرایطدقیق حریري که حالتي از حصر و دربندي و ربودهشدگي دارد، قبول یا رد کرد؟

از طرفي چهبسا محمد بن سلمان در این رابطه مستقیما دخیل نبوده و این مساله تحت فشار جارد کوشنر، نماینده و مشاور ترامپ و دو مقام امنیتي که در آن روزها براي انجام ماموریتي خاص به ریاض رفته بودند، صورت گرفته باشد اماحتياگربامشاورهنمایندهترامپاینراهکارپیشنهادشده،علتوچگونگي آن را هم باید بازشناخت. شاید هم این کار آنطور که خواستهاند به نمایش درآید، براي نجات جان سعد حریري از حادثهاي بوده که این شخصیتهاي ازراهرسیده از وقوع آن در لبنان باخبر بودهاند.

بيجهتنیستکهامانوئلماکرونبرايانتقالسعدحریريبهپاریسدست به تالش ميزد. تماسهاي ماکرون با بیروت و ریاض را جدي و فشرده توصیف کردهاندچراکهدستگاهدیپلماسيفرانسهاستمرارحضورحریريدرریاضراهم براي عربستان و هم براي لبنان بحرانزا و خطرناك دانسته است.

تهران نیز نباید از فشار آوردن به دیگر همپیمانان آسیایي و اروپایياش در جهت خروج سعد حریري به محلي دیگر براي توضیحآوري آرام بنشیند چون این داستان از شروع یک غائله بسیار بزرگ و بهواقع خطرناك در منطقه خبر ميدهد. البته بعید به نظر ميرسد که ریاض در این رابطه تن به استرداد نخستوزیر لبنان به کشوري غیر دهد چون از قرار و اینطور که پیداست، او به عنوان مهرهاي براي شعلهور کردن جنگ در لبنان و مداخله اسراییل در این کشور و پروندهسازيهایي براي محکوم کردن ایران در جهتهاي دلخواهشان بهکار گرفته شده است. بنا بر قرائن موجود بعید نیست که آمریکا براي مجبور ساختن ایران به مذاکره براي تغییر مفادي در برجام و جلوگیري از اقتدارش در منطقهوایجادمحدودیتدرتوسعهموشکهايبالستیکدستبهاجرايچنین نقشه خطرناکي زده باشد تا دیگر همپیمانان برجامي را در جهت ایجاد فشار به ایرانباخودمتحدسازدیعنيتوفانيکهترامپنویدبرپایياشراميداد،ميتواند با این اقدامات، مقدماتي براي کشاندن شعلههاي جنگ در سوریه به لبنان و از آنجا به کل خاورمیانه مرتبط باشد؛ توفان غائلهاي که با رفتن داماد ترامپ به ریاض براي شعلهور کردن اولین جرقههاي جنگي در لبنان کلید خورده است، ایجاد بحراني مشابه آنچه در سوریه روي داد و به آوارگي میلیونها نفر منجر شد و آتشش با هجوم پناهندگان به هر سو، اروپا را نیز فلج ساخت.

اگر ریاض به اســترداد حریري براي شفافسازي تن ندهد و درخواست ماکرون هم بيجواب بماند، براي ناتمام ماندن این سناریوي از پیش طراحي شده است! اتمام این سناریو به احتمال زیاد و متاسفانه با رویدادهاي فاجعهباري در لبنان و یکسري اعمال تروریستي ميتواند در ارتباط باشد؛ اعمالي که قرار است مسوولیت آنها به گردن ایران و حزبالها انداخته شود تا ماجراي حریري توجیهمنطقيیابد!

پشتبنداینسناریويهولناك،بایدوقایعغریبووحشتناکيمنطقادرراه باشد، توجیه تهمتزني بزرگ باید براساس دادههایي به همان اندازه بزرگ باشد تا به عنوان سندي بر مجرم بودن نهاد یا سازمان یا کشوري عرضه شود.

تحلیلگر سیاسی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.