گام بلند اتحادیه اروپا برای تشکیل ائتالف نظامی

Jahan e-Sanat - - اخبار -

ضعف و کاستیهای اتحادیه اروپا در زمینه مسایل دفاعی از نگاه کارشناسان پنهان نیست. سطح همکاریهای دفاعی کشــورهای عضو بسیار نازل است و از آن گذشته مشکالت مالی و فنی نیز بر عملکرد مشترك دفاعی این اتحادیه سایه افکنده است.

3۲ کشــور عضو اتحادیه اروپا دوشنبه گذشته پایههای همکاری دفاعی مشترك کشورهای عضو این اتحادیه را ایجاد کردند. در نشست مشترك وزرای خارجه و دفاع کشورهای عضو این اتحادیه گامهای نخســتین در راستای ایجاد یک اتحادیه دفاعی برداشته شد. کارشناسان معتقدند که اتحادیه اروپا در شرایط کنونی در موقعیتی نیست که چنین اتحادیهای را ایجاد کند. چهار عضو اتحادیه اروپا، تصمیم مربوط به افزایش سطح همکاریهای دفاعی را تایید نکردند. یکی از این چهار کشــور، بریتانیا بود که رویکرد منفیاش به طرح گسترش همکاریهای دفاعی اتحادیه اروپا قابل پیشبینی بود. ســه کشور دیگر عبارت بودند از دانمارك، ایرلند و پرتغال. تا روز ۱۱ دسامبر این کشــورها نیز میتوانند به جمع 3۲ کشور دیگربپیوندند.

ســال ۴۵۹۱ شماری از کشورهای اروپایی تالش کردند یک اتحادیه دفاعی اروپایی ایجاد کنند. از جمله قرار بر ایجاد یک ارتش مشترك بود؛ طرحی که ناکام ماند و اجرایی نشد. در چند دهه پس از آن، کشورهای اروپایی بارها تالش کردند تا گامهایی در این زمینه بردارند. سال 3۷۹۱ طرح گسترش همکاریهایدفاعیکشورهایاروپاییبهعلتمخالفتبریتانیا ناکام ماند. بریتانیا از آن واهمه داشت که شکلگیری یک پیمان دفاعی اروپایی از قدرت و اهمیت پیمان دفاعی ناتو بکاهد.

سال۵۰۰۲ حتی کشورهای عضو اتحادیه اروپا موفق شدند یک ارتش مشترك اروپایی ایجاد کنند. ارتشی که سه هزار سرباز را شامل میشد اما این ارتش نیز هرگز به هیچ ماموریتی اعزام نشد و عمال از موضوعیت افتاد. علت در اختالفات بین کشورهای عضو بر سر تامین هزینه این ارتش بود. وزیر دفاع آلمان، اورزوال فون در الین در کنار وزیر خارجه فرانسه و وزیر دفاع آلمان توافق کنونی را گامی در راستای تشکیل اتحادیه دفاعی مشترك اروپا میداند. توافق دفاعی مهم توافق 3۲ کشور عضو اتحادیه اروپا در زمینه گسترش همکاریهای دفاعی گام بســیار مهمی ارزیابی میشود. توافق اتحادیه اروپا شــامل ۲۴ اصل میشــود و ناظر بر زمینههــای همکاریهای دفاعی در ۶۴ مورد اســت. به عنوان نمونه، آلمان خواستار ایجاد یک واحد نظامی پزشکی مشترك شده است.

از آن گذشته، قرار است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا بودجه دفاعی خود را افزایش دهند و در زمینه تسلیحاتی نیز بر توان خود بیفزایند. این در حالی اســت که هنوز اطالعات دقیقی پیرامون اینکه هر کشور چه بودجهای را باید برای تامین نیازهای دفاعی خود منظور کند، منتشر نشده است.

وزیــر دفاع آلمان، خانم اورزوال فــون در الین توافق روز دوشنبه کشورهای عضو اتحادیه اروپا را گام مهمی در ایجاد اتحادیه دفاعی و امنیتی اروپا ارزیابی و عنوان کرده که با این اقدام پایههای ایجاد یک ارتش اروپایی فراهم شده است. برخی از کارشناسان با اظهارات وزیر دفاع آلمان موافق نیستند و بر این باورند که اتحادیه اروپا تا ایجاد یک ارتش اروپایی و همچنین ایجاد یک اتحادیه دفاعی فاصلهای طوالنی دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.