شاخص بورس در مرز ۸۸ هزار واحد

Jahan e-Sanat - - اخبار -

گروه بورس - سهامداران روز گذشته در بورس با معامله بيش از ۰۸۷ ميليون سهم به ارزش۹۷۱ ميليارد تومان، روز متعادلي را در تاالر شيشهاي تجربه كردند و شاخص بورس به مرز ۸۸ هزار واحد نزديك شد. در جريان دادوستد روز گذشته بازار سهام، عالوه بر اينكه همه شاخصهاي بورس با رشد مواجه شدند، ارزش بازار نيز بيش از ۰۷۵ ميليارد تومان افزايش به ۱۵۳ هزار و ۷۵۲ ميليارد تومان رســيد. همچنين برمبناي آمارهاي دادوســتد چهارمين روز كاري بورس، شاخص بورس با ۷۱۱ واحد رشد به مرز ۸۸ هزار واحد رسيد و عدد ۷۸ هزار و ۹۴۹ واحد را در تابلوهاي آماري اين بازار به ثبت رساندند. رشد دستهجمعي تاالرها اوضاع ســاير بازارهاي معامالتي ديگر نيز روز گذشته در وضعيت مثبتي قرار داشت بهگونهاي كه شاخص قيمت وزني با ۷۳ واحد افزايش به ۸۲ هزار و ۳۲۲ واحد، شاخص كل هم وزن با ۸۱ واحد رشد به ۷۱ هزار و ۰۴۵ واحد، شــاخص قيمت هم وزن با ۴۱ واحد صعود به ۳۱ هزار و ۷۴۲ واحد، شــاخص آزاد شناور با ۰۳۱ واحد افزايش به ۴۹ هزار و ۶۸۶ واحد، شــاخص بازار اول با ۳۹ واحد رشــد به ۱۶ هزار و ۹۶۴ واحد و شاخص بازار دوم نيز با ۶۹۱ واحد صعود به ۲۹۱ هزار و ۷۹۵ واحد رسيد كه همگي نشاندهنده حداقل و فعاليت سهامداران حقيقي و حقوقي در اين بازارها بود. افزون بر اين نماد «جم» با ۱۱ واحد فشــار منفي تنها سهمي بود كه سعي در منفي كردن شاخص داشــت كه البته با رشــد نمادهاي «فوالد» با ۱۴ واحد، «شپينا» با ۲۲ واحــد، «خپارس» با ۸۱ واحــد، «فارس» با ۵۱، «همراه» با ۱۱ و «شــبندر» با ۹ واحد اين متغير در مسير صعودي باقي ماند تا در مجموع سهامداران روز سبزي را در تاالر تجربه كنند. صنايعبرتر اين گزارش ميافزايد صنايع «خودرو، فلزات اساسي، فرآوردههاي نفتي، شيميايي، فني و مهندسي، محصوالت فلزي و سرمايهگذاريها» به عنوان برترين گروههاي صنعت در خريد و فروشهاي روز گذشته تاالر شيشهاي حجم زيادي از معامالت را به خود اختصاص دادند. در عين حال نگاهي به جداول آماري روز گذشته بورس مشخص ميكند كه هفت نماد «سغرب، فالمي، سهگمت، سكرد، رتكو، حفارس و سارم با بيش از چهار درصد بيشترين افزايش قيمت و هفت نمادهاي «لسرما، سبهان، غاذر، كمنگنز، قثابت، پدرخش و قمرو» بين دو تا چهار درصد افت قيمت، شديدترين كاهش قيمتي را تجربه كردند. گفتني است، چهارمين روز كاري بورس روز گذشــته در حالي به پايان رسيد كه در ۶۴ هزار و ۰۴۲ دفعه معامالتي، ۵۲۲/۴۸۷ ميليون سهم به ارزش ۹۷۱ ميليارد تومان بين سهامداران خريد و فروش شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.