اعتماد، خط قرمز بورس

Jahan e-Sanat - - اخبار -

تعامل دوجانبه با نهادهاي اقتصادي رييس سازمان بورس و اوراق بهادار ابراز كرد: اركان اقتصادي از جمله بانكها و بيمهها بهعنوان شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار، اهميت بااليي براي بازار سرمايه دارند، در صورتي كه هر كدام از اركان اقتصادي كشور با مشكالتي روبهرو شوند، همه نهادهاي اقتصادي بايد كمك كنند تا مشكل برطرف شود. دبير شورايعالي بورس با تاكيد بر اينكه هيچكدام از مجموعههاي مرتبط با وزارت امور اقتصادي و دارايي، قصد ندارند مشكالت يا مسايل پيش روي خود را پنهان كنند، ادامه داد: آنچه براي مجموعه اقتصادي كشور مهم است، نقد منصفانه و ارائه پيشنهاد براي بهبود عملكرد است. پنجاهمين سالگرد بازار سرمايه رييس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به پنجاهمينسالگردفعاليتبازارسرمايهخاطرنشان كرد: همگي مديران حاضر در اين نشســت، به اهميت بازار سرمايه و نقش آن در توسعه اقتصادي كشور واقف و با عملكرد آن آشنا هستند. محمدي ادامه داد: اكنون ۰۵ سال از فعاليت بازار سرمايه ايران ميگذرد. از ســال ۶۴۳۱ فعاليت اين بازار اقتصادي آغاز شد و سپس در سال ۴۸۳۱ قانون جديد بازار اوراق بهادار در مجلس شوراي اسالمي به تصويب رسيد و اصالحات الزم انجام شد. اين قانون، با تغييرات عمدهاي روبهرو شد. وي با اشاره به احتمال برگزاري جشن پنجاهمين سالگرد فعاليت بازار سرمايه ابراز داشت: ما در اين مراسم، قصد داريم بازار سرمايه را آنگونه كه هست، معرفي كرده و ابزارها، امكانات و مشكالت را به شكل كامل و شفاف براي آحاد جامعه مشخص كنيم. شفافيت،هدفهميشگي رييس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اينكــه براي ورود به اين بازار بايد از دانش و تخصص كافي برخوردار بود، گفت: براي فعاليت در بازار سرمايه بايد امكانات، توانمنديها، ابزار و خطرات ذاتي اين فعاليت اقتصادي روشــن و شفاف باشــد. در اين راه نيز كمك و همكاري همه اصحاب رســانه از جمله، مديراني كه در اين نشســت حضور داشــتند، ضروري است و سازمان بورس و اوراق بهادار به گرمي از همراهي متخصصان فرهنگساز جامعه استقبال ميكند. وي تصريح كــرد: ضروري اســت همه مردم جامعــه به ويژه فعاالن اقتصادي حاضر در بازار سرمايه از گذشته اين نهاد اقتصادي آگاه بوده و از وضعيت فعلي اطالع الزم را داشته باشند تا بتوانند درخصوص آينده پيشبينيهاي منطقي كنند. دبير شورايعالي بورس با تاكيد بر اينكه پنجاهمين سالگرد فعاليت بازار سرمايه فرصت خوبي براي فرهنگسازي و آشنايي مردم با بورس است،تاكيدكرد:هدفهميشگي،شفافيتبيشتر اين بازار و توسعه كمي و كيفي آن است. تقويت توسعه اقتصادي همچنين در اين نشســت ياسر فالح، مدير روابط عمومي و امور بينالملل ســازمان بورس و اوراق بهــادار بيان كرد: اين جلســه تقريبا با پنجاهمين سالگرد حيات بازار سرمايه مصادف شده است. مديرعامل شــركت اطالعرساني و خدمــات بورس ادامه داد: نيــم قرن از فعاليت بازار سرمايه كشور گذشــته است و اميدواريم اين ركن اقتصادي بالندهتر از گذشته در مسير توسعه اقتصادي كشور گام بردارد. مشاور رييس ســازمان بورس ابراز اميدواري كرد بازار سرمايه كشور منشأ خير و بركت براي آحاد جامعه باشد. سيدمالك حسيني، مشاور وزير و رييس مركز روابط عمومي و اطالعرساني وزارت اقتصاد نيز گفت:قطعاپنجاهمينسالگردفعاليتبازارسرمايه يكي از رويدادهاي مهم اقتصادي كشور است. وي با بيان اينكه همه اركان اقتصادي كشور به شكل مستقيم و غيرمستقيم با بازار سرمايه در ارتباط هســتند، گفت: انسجام و همدلي بسيار خوبي ميان اركان اقتصادي كشور شكل گرفته و قطعا در ماههاي آتي همه آحاد جامعه شاهد آثار مثبت اين رويكرد خواهند بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.