7

Jahan e-Sanat - - اخبار -

رییس میز عراق در ایران گفت: بیش از یکسال از ممنوعیت صادرات سیمان به عراق میگذرد و در این مدت برخی راهکارهایی که صادرکنندگان ایرانی برای صادرات سیمان به عراق به کار گرفته بودند نیز دچار مشکل شده است.ابراهیم رضازاده اظهار کرد: بحث بروز مشکل در صادرات سیمان به عراق از حدود یک سال و نیم قبل آغاز شده و در این مدت واردات سیمان به عراق ممنوع بود چرا که تولیدکنندگان سیمان در عراق و شرکت فرانسوی الفارژ که برای تولید سیمان در این کشور سرمایهگذاری کرده، نسبت به واردات سیمان انتقادات متعددی داشتند. وی در گفتوگو با ایسنا، همچنین اظهار کرد:باتوجهبهاینکهقیمتسیمانایرانیحدودنصفقیمتتمامشدهسیمان در عراق محسوب میشد، در سال گذشته صادرات سیمان به عراق ممنوع شد، با وجود اینکه تعرفههای ٠٠١ درصدی برای این بخش در نظر گرفته شده بود، صادرات سیمان به طور کل ممنوع شد.به گفته رییس میز عراق در سازمانتوسعهتجارت،دراینمدتتجارایرانیبابهرهگیریازبرخیراهکارها صادراتخودرادنبالمیکردندامااکنونمدتیاستراهکارهایجایگزیننیز با مشکالتی مواجه شده و دیگر امکان صادرات سیمان به عراق مانند گذشته مهیانیست.رضازادهدرپاسخبهاظهاراتیمبنیبرمشکلتراشیعراقیهابرای حضور ایرانیانی که در مناقصه شرکت سیمانسازی عراق برنده شده بودند، اظهار کرد: در این زمینه اطالعاتی به دست ما نرسیده و تنها در این حد اطالع داریم که یکی از شرکتهای ایرانی که زیرمجموعه بنیاد مستضعفان هم بود، برای حضور در این مناقصه اعالم آمادگی کرده بود اما درباره وضعیت پس از مناقصه شکایتی به ما نشده است.وی در پایان درباره حجم صادرات سیمان به عراق گفت: در سال گذشته٠۸١ میلیون دالر سیمان به عراق صادر شده است که این رقم در شش ماهه اول سال جاری به رقمی معادل ۵۵ میلیون دالر رسیده است. البته با توجه به موانعی که سر راه صادرات رسمی سیمان به عراق وجود دارد، اعالم آمارهای رسمی گاه با مشکالتی همراه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.