موافقت وزارت صنعت با افزایش تعرفه پلکانی واردات خودرو

Jahan e-Sanat - - اخبار -

براساس طرح جدید، وزارت صنعت به دنبال آن است تا تعرفه واردات خودرو را پلکانی افزایش دهد و این تعرفه را براساس حجم موتور اعمال کند. رویکرد کلی دولت بر ممنوعیت واردات خودروهای لوکس اســت ولی وزارت صنعت معتقد است نباید برای خودروهای لوکس ممنوعیت ایجاد کرد بلکه باید تعرفه ســنگین وضع کرد.روز دوشنبه کمیسیون اقتصادی هیات دولت میزبان وزیرصنعت و برخی از دستگاههای اجرایی دیگر بود تا در خصوص طرح جدید سامانه ثبت سفارش خودرو بحث و بررســی شود. در این جلســه ایرادات و نقدهایی به طرح پیشنهادی وزارت صنعت وارد شده که براین اساس طرح به وزارت صنعت عودت داده شده تا شخص وزیر پیشنهادات جدید خود را مجددا به کمیسیون اقتصادی هیات دولت اعالم کند.

به گزارش ایلنا براساس طرح جدید، وزارت صنعت به دنبال آن است تا تعرفه واردات خودرو را پلکانی افزایش دهد و این تعرفه را براساس حجم موتور اعمال کند. یکی از نکات بحث شــده در جلسه دیروز ممنوعیت واردات خودروهای لوکس است.

بــا وجود اینکه غالب خودروهای لوکــس دارای حجم موتور بیش از ٠٠۵2 سیســی هســتند ولی برخی از خودروهای کمتر از ٠٠۵2 سیسی نیز لوکس محسوب میشوند. رویکرد کلی دولت بر ممنوعیت واردات خودروهای لوکس اســت ولی وزارت صنعت معتقد است نباید برای خودروهای لوکس ممنوعیت ایجاد کرد بلکه باید تعرفه ســنگین وضع کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.