ثبت رکورد استخراج501 هزار تنی در معدن انگوران

Jahan e-Sanat - - اخبار -

رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با تاکید بر سیاست برونسپاری دولت در بخش معدن از رکورد استخراج ۵٠١ هزار تن ماده معدنی در سال 96 خبر داد.مهدی کرباسیان در جلسه هماندیشی و بررسی عملکرد مجتمع سرب و روی انگوران که با حضور رییس هیات عامل ایمیدرو، مسووالن و مشاوران این مجموعه برگزار شد، اعالم کرد: نزدیک به٠۵3 تا٠۵4 هزار تن فرآوری روی به پشتوانه معدن انگوران داریم و این محدوده باظرفیت، پیشرفتهای قابل توجهی را در حوزههای مختلف داشتهاست.رییسهیاتعاملایمیدروباتاکیدبرارائهگزارشدرزمینهاستخراج سنگتراورتنتوسطپیمانکار،افزود:سیاستدولتدرحوزهمعدنبرونسپاری و واگذاری معادن به بخش خصوصی دارای اهلیت است.به گزارش ایمیدرو در ادامه وجیهاهلل جعفری، مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی نیز با بیان اینکه موضوع ریزش به صورت پایش مستمر رصد میشود، عنوان کرد: تسریع در برنامه اکتشافی معادن اطراف محدوده انگوران و اقدامات الزم برای دنبال کردن برنامه شناسایی مواد معدنی جزو برنامههای ما خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.