داللبازی ادامه دارد

Jahan e-Sanat - - اخبار -

با وجود قیمتگذاری خودروها همچنان بازار خودرو با حاشیه قیمت روبهرو است به نحوی که در حال حاضر متوسط اختالف قیمت کارخانه با بازار برخی از خودروهای زیر ۵4 میلیون تومان به حدود دو میلیون و باالی ۵4 به بیش از هفت میلیون تومان رسیده است در این حال برخی از فعاالن بازار معتقدند که شرکتها با محدودیت عرضه تالش دارند تا قیمت خــودرو را در بازار مدیریــت کنند در همین راســتا دبیر انجمن خودروســازان ایران نیز با رد این اقدام توســط شرکتهای خودروساز، بخشی از شرایط ایجاد شده در بازار برخی از خودروهای جدید را ناشی از تاثیر کاهش ســود بانکها و هجوم دالالن به بازار خودرو میداند .

به گفتــه وی تنها راه، فــروش این قبیل خودروها عرضه در حاشــیه بازار اســت و در صورتی که به شرکتها اجازه داده شود که در حاشــیه بازار محصوالت را به فروش برسانند مســلما دالالنی که به دنبال سودآوری از این جریان هســتند از بازار ایــن خودروها خارج میشوند (حذف تقاضاهای کاذب) در نتیجه با تقاضای واقعی در بازار، قیمت این خودروها نیز متعادل خواهد شد .

احمد نعمتبخش با تاکید بر اینکه قیمت هر کاالیی را عرضه و تقاضا تعیین میکند به نقدهای مطرح در خصوص وضعیت فروش در بازار خودرو پرداخت و گفت: خودروسازان در حال حاضر به لحاظ عرضه با مشــکل خاصی مواجه نیستند چنانچه سال گذشته تولید انواع ســواری خودروســازان ٠4 درصد و در شش ماهه اول امســال نیز آمــار تولید ٠2 درصد افزایش یافت.

وی گفت: خودروســازان همواره با عرضه بیشــتر خودرو به بازار تالش دارند تا قیمت خودرو در بازار باال نرود.

وی با رد سیاست محدودیت عرضه توسط شرکتهای خودروساز با هدف مدیریت قیمت در بازار تاکید کــرد: خودرو به جهت اندازه و حجم مانند برخی از کاالهای تولیدی نیست که شرکتها به منظور مدیریت بازار، تولیداتشان را معموال در روز به حدود شش هزار دستگاه میرســد را به بازار عرضه نکنند و در انبارها نگهداری کنند.

وی خاطرنشــان کرد: نگهداری خودرو در انبارها ریسک بزرگی برای شرکتها دارد چرا که امکان وقوع حوادثی مثل آتشســوزی و بسیاری از اتفاقات دیگر وجود دارد.

بازار خودرو با رکــود تقاضا روبهرو نیست

نعمتبخش همچنین بــا انتقاد از برخی اظهارات در خصوص وجود رکود در بازار خودرو گفت: اینکه گاه مطرح میشود بازار خودرو با رکود تقاضا روبهرو است، صحت ندارد چرا که امروز به جهت تیراژ باالی بسیاری از خودروها، اغلب تولیدات شرکتها حاشیه بازار ندارد.

دبیر انجمن خودروسازان ایران تصریح کرد: طبعا در این شرایط حرکت پولهای سرگردان به ســمت بازار این خودروهــا بیمعنا بوده و صرفهای برای دالالن ندارد.

نعمتبخش به خبرخودرو افزود: هر چند از دید برخی فعاالن و مســووالن، بازار خودرو راکد است در حالی که از سال گذشته تاکنون شاهد رشد تولید خودروسازان هستیم و قطعا این جریان بدون رشــد تقاضا ممکن نخواهد شد چنانکه افزایش ٠4 درصدی خودروهای ســواری در سال گذشــته و ٠2 درصدی در شــش ماهه اول امســال خالف این مساله را ثابت میکند.

وی خاطرنشان کرد: البته منکر افت توان مالــی در جامعه نیســتیم هر چنــد در این راستا، شــرکتها نیز اقدام به تسهیل شرایط فروش و عرضه خودرو به صورت شــرایطی و اقساطی کردند.

نعمتبخش همچنین کاهش نسبی تقاضا در فصل پاییز را طبیعی و مطابق روال هر سال بازار دانست و افزود: با وجود افت تقاضا در شش ماهه دوم سال اما همچنان متقاضیان واقعی به بازار مراجعه و خودروی دلخواه را خریداری میکنند از این رو بازار خرید و فروش خودرو با رکود مواجه نیست.

وی در ادامه با توجه به ایجاد حاشیه قیمت در برخــی خودروهای جدید گفت: با تولید و پیشفروش هر خودروی جدید، تقاضای زیادی برای خرید در بــازار به وجود میآید چرا که امروز بســیاری از متقاضیان به ایجاد تفاوت قیمت خودروهای جدید با نرخ کارخانه و بازار واقف هستند.

نعمتبخش البته کاهش سود سپردههای بانکی را در این جریان بیتاثیر ندانست و افزود: با کاهش ســود ســپردههای بانکی، پولهای سرگردان در بازار افزایش یافته است بنابراین دالالنی که به دنبال ســود بیشتری هستند، اقدام به ورود به بازارهایی میکنند که ســود بیشتری را برای آنها به دنبال دارد.

وی تاکیــد کرد: البتــه بیش از ٠6 درصد اختالف قیمت در بــازار این خودروها نصیب دالالن و افــرادی کــه پولهای ســرگردان دارند، میشود.

فــروش و قیمتگذاری خودروها در حاشیه بازار

دبیر انجمن خودروسازان ایران افزود: تنها راهکار رفع این معضل، فروش و قیمتگذاری خودروها در حاشیه بازار است. در صورتی که به شــرکتها اجازه داده شود در حاشیه بازار محصوالت را به فروش برسانند مسلما دالالنی که به دنبال سودآوری از این جریان هستند، از بازار این خودروها خارج میشوند.

نعمتبخــش همچنین به نظــارت کلی ســازمان حمایت بر بازار فروش کلیه کاالها اشاره کرد و گفت: در حال حاضر تمام کاالهای صنعتی کشور از جمله خودروهای باالی ۵4 میلیون تومان باید بر اســاس فرمول سازمان حمایت به بازار فروش عرضه شــود. در واقع سازمان حمایت فرمولی را برای قیمتگذاری کاالها تعیین کرده که شــرکتها باید بر این اســاس قیمتگــذاری و با توجــه به قیمت تمامشده و سود معین، محصوالت مورد نظر را به بازار عرضه کنند.

وی تاکید کرد: در صورتی که به شرکتهای خودروساز سواری اجازه داده شود خودروها به خصوص خودروهای جدید را در حاشیه بازار به فروش رسانند، اختالف قیمتها از بین رفته و داللی در بازار خودرو نیز از بین خواهد رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.