نازنين ديهيمي در گذشت

Jahan e-Sanat - - اخبار -

خشايار ديهيمي فعال فرهنگي و مترجم سرشناس به سوگ دختر جوان خود نشست. نازنين ديهيمي نيز چون پدر مترجم و در عين حال روزنامهنگار بود. ناشر كتابهاي نازنيــن ديهيمي با تاييد خبر درگذشــت اين مترجم و روزنامهنگار اعالم كرد: او روز گذشــته به علت مشــكل تنفســي از دنيا رفت. مراسم تشييع و خاكسپاري نازنين ديهيمي امروز ســاعت ۱۱ صبح در قطعه ۹ بهشتزهرا برگزار ميشود.

از او ترجمههايي از آثار تام اســتاپارد، ژوزه ساراماگو و مجموعهاي از آثار باربارا پارك منتشر شده است. ترجمه او از كتابميكهارتهاينجابوددرسيزدهمينجشنالكپشت پرنده برگزيده شد. همچنين او با ترجمه كتاب بازينامه حكايت مرده بيصاحب نامزد سيوچهارمين جايزه كتاب سال در گروه هنر بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.