«پشت ابرها» فيلم افتتاحيه جشنواره گوآ شد

Jahan e-Sanat - - اخبار -

مهر- چهل و هشتمين جشنواره بينالمللي فيلم گوآ كه از ۰۲ تا ۸۲ نوامبر (۹۲ آبان تا ٧ آذر) در جزيره گوآ برگزار خواهد شد، فيلم «پشت ابرها» ساخته مجيد مجيدي را بهعنوان فيلم افتتاحيه خود انتخاب كرده است. اين جشنواره كه سال ۲۵۹۱ كار خود را با نمايش فيلمهايي از ۳۲ كشور شروع كرد، در اين دوره ميزبان فيلمهاي ۰۰۱ كشور جهان است.

فيلم جديد مجيد مجيدي فيلمساز برجسته ايراني روز۰۲ نوامبر چهل و هشتمين دوره جشنواره فيلم گوآ را افتتاح ميكند. اين فيلم نامزد جايزه بهترين فيلم جشنواره فيلم لندن ٧۱۰۲ شده بود. «پشت ابرها» نخستين فيلم هندي مجيد مجيدي است. اين فيلم درباره عشق، زندگي و روابط انساني يك برادر و خواهر در شهر بمبئي است.

اي آر رحمان موسيقي اين فيلم را ساخته است. اين دو با هم در فيلم «محمد رسولاهلل» نيز همكاري كرده بودند. با حضور در اين جشنواره، فيلم مجيدي نخستين اكران فيلمش در هند را نيز تجربه ميكند.

در اين جشنواره مجيدي همراه رحمان موزيسين برنده اسكار و سازنده موسيقيفيلمشوويشالبادواجحضورخواهنديافت.هنوزفيلمهايبخش مسابقه و سينماي جهان اين جشنواره اعالم نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.