آگهيتصميماتشركتسروشگلديرانقشم(سهاميخاص) به شماره ثبت9172 و شناسه 10862136279يلم

Jahan e-Sanat - - اخبار - رويازاهدنيا-رئيسادارهثبتشركتها

1964 برابر صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه 96/02/10خروم شركت مزبور به واصله مورخ 96/04/31 كه در تاريخ مورد اشاره از لحاظ واريز هزينههاي ثبتي و امضاي ذيل دفاتر ثبت تكميل گرديدهاست: -1 ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالي منتهي 95/10/10هب به تصويب رسيد. -2 موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار (حسابداران رسمي) به سمت بازرس اصلي و حســابرس و آقاي محمد حسنحيدر به سمت بازرس عليالبدل براي مدت يك سال ماليانتخابگرديدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.