آگهيتغييراتشركتتوربوتوانقشم(سهاميخاص) به شماره ثبت8603 و شناسه 10980236985يلم

Jahan e-Sanat - - اخبار - رويازاهدنيا-رئيسادارهثبتشركتها

1963 برابر صورتجلسات مجمع عمومي عادي ساليانه و هياتمديره 96/04/21خروم شركت مزبور به واصله مورخ 96/04/31 كه در تاريخ 96/05/03 از لحاظ واريز هزينههاي ثبتي و امضاي ذيل دفاترثبتتكميلگرديدهاست: -1 ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالي منتهي 1395/12/29هب به تصويب رسيد. 2-موسسهارقامنگرآريابهسمتبازرساصليوموسسهحسابرسيوخدماتمديريتسامان پندار حسابداران رسمي به سمت بازرس عليالبدل براي سال مالي69 انتخاب گرديدند. 3-آقايانشهرامصفريبهشمارهملي5934047523 بهسمترئيسهياتمديرهومديرعاملو محمدرهروبهشمارهملي2736635922 بهسمتنايبرئيسهياتمديره،سعيدمختاريهمامي به شماره ،1818507935يلم مسعود شمسيان به شماره ،0071537295يلم عباس فهامي به 1289154287يلمهرامش وعلياكبرقربانجهرميبهشمارهملي9165520742 بهسمتاعضاي هياتمديرهبرايمدتدوسالانتخابگرديدند. -4 كليه مكاتبات، اسناد و اوراق تعهدآور و تجاري و بانكي از قبيل چك، سفته، بروات، عقود اسالمي وقراردادهاباامضايمشتركمديرعاملويكعضوهياتمديرههمراهبامهرشركتومكاتبات عاديواداريباامضايمديرعاملهمراهبامهرشركتمعتبرميباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.