استفاده از سوخت هيدروژني براي تامين اينترنت

Jahan e-Sanat - - اخبار -

به زودي برق مورد نياز «مزرعههاي سرور» رايانهاي با سلولهاي سوختي هيدروژن تامين ميشود.

سلولهاي سوخت هيدروژني تاكنون براي خودروها به كارگرفته ميشدند اما به زودي از آنها در مزرعههاي سرور براي تامين برق استفاده ميشود تا خدمات اينترنت را براي كاربران فراهم كنند.

در همين راستا شركت دايملر، ‪HPE، Power Innovation‬ و آزمايشــگاه ملي انرژيهاي تجديدپذير آمريكا مشغول توسعه مصارف سلول سوختي هستند تا ميكرو شبكههايي داخل مراكز اطالعاتي بســازند. در حالت معمول نيروهاي خورشيدي و بادي انــرژي مورد نياز اين مراكز اطالعاتي(يا مزرعه ســرور) را تامين ميكنند. اين درحالي اســت كه هدف اين شــركتها استفاده از سلول سوختي هيدروژن هنگام افزايش تقاضا يا قطع برق است زيرا برخالف منابع ديگر انرژي، ذخاير آن محدود نيست و سلولهاي سوختي تا زمانيكه هيدروژن وجود دارد، به فعاليت خود ادامه دهند.

به گزارش مهر، ساخته نمونههاي چنين سلول سوختي در سال جاري آغاز شــده و شركت HPE مشغول اتصال اين سلولها به سيستمهال فعلي فناوري اطالعات است.

البته مدت زمان زيادي طول ميكشد تا مراكز اطالعاتي سبز بهطور كامل شكل گيرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.