هك ۲۱ ميليون پسورد گوگل با ايميلهاي فيشينگ

Jahan e-Sanat - - اخبار -

تحقيقات گوگل نشان داد از ۶۱۰۲ تا ۷۱۰۲ ميالدي ۲۱ ميليون نام ورود و پســورد كاربران گوگل از طريق ايميلهاي فيشينگ هك شده است.

محققان گوگل پس از يك سال تحقيقات اعالم كردهاند هكرها بهطور مداوم ســعي در نفوذ به حســابهاي كاربري اين موتور جستوجو ميكنند.

محققان اين شركت يك سال صرف تحقيق درباره نحوه سرقت پسورد كاربران توسط هكرها و فاش كردن اطالعاتشان در بازار ســياه اينترنت كردهاند. گوگل بــراي جمعآوري اطالعات درباره ابزارهاي هك با دانشگاه بركلي كاليفرنيا همكاري كرد.

به گزارش مهر، محققان متوجه شدند بيشتر پسوردها به دو شيوه ايميلهاي فيشينگ و نفوذ از طريق طرف سوم (مانند دستيابي به پسوردها از اطالعات شخصي افراد در شركتهايي مانند) Equifax ســرقت ميشوند. همچنين تحقيقات نشان داده بين مارس ۶۱۰۲ تا۷۱۰۲ ميالدي ۲۱ ميليون اطالعات شخصي (نام ورود و پسورد) از طريق ايميلهاي فيشينگ و 3/3 ميليارد اطالعات شخصي كاربران گوگل از طريق طرف سوم فاش شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.