راهكار افزايش شارژ باتري گوشي هوشمند

Jahan e-Sanat - - اخبار - گزارش 2

ايسنا- ممكن است شما نيز جزو آن دسته از كاربراني باشيد كه از طول مدت شارژدهي باتري گوشي خود ناراضي بوده و بهدنبــال راههايي بــراي افزايش عمر مفيد باتري گوشي خود هستند. عوامل و فاكتورهــاي بســياري در عمر مفيد باتري گوشي و طول مدت شارژدهي آن تاثيرگذار هستند كه ميتوان با آگاهي يافتــن از اين عوامل و رعايت آن كمك بسزايي به افزايش طول مدت شارژدهي باتري گوشي و تبلت خود كرد.

اســتفاده از اينترنــت همراه گوشي

يكي از علتهايي كه باتري گوشــي بسياري از كاربران را مستهلك ميكند، اســتفاده بيش از اندازه يا ناخودآگاه از اينترنت همراه گوشي است. كاربران بايد به اين نكته دقت كنند در صورتي كه نياز به اينترنت و تبادل پيام از اين طريق ندارند، از خاموش بودن آيكون اينترنت همراه يا موبايل ديتا اطمينان حاصل كنند. استفاده از اينترنت وايفاي اينترنــت وايفاي گوشــي با اينكه نسبت به اينترنت همراه يا موبايل ديتا، باتري كمتري مصــرف ميكند اما باز هم جزو فاكتورهاي پرمصرف باتري به شمار ميرود. تنظيمات گوشي را چك كنيد براي مطلع شدن از اينكه چه برنامهها و اپليكيشنهايي بيشترين مصرف باتري را دارنــد، به تنظيمات گوشــي رفته و در قســمت باتــري، ميتوانيد مصرف اپليكيشــنها از لحاظ شــارژ باتري را مشاهده و رصد كنيد.

در اين قســمت، به شما نموداري از پرمصرفترين برنامهها ارائه ميشود كه ميتوانيد در صورت عدم نياز يا استفاده از آن، بهطور كلي برنامههاي مذكور را لغو نصب يا uninstall كنيد. بستن برنامههاي پشت زمينه در صورتــي كه به عنــوان مثال از اپليكيشنهاي پيامرســان يا... استفاده روزانــه داريد، پس از هر بار اســتفاده و خروج از آن، بهطور كلي برنامه را ببنديد چراكه باز بــودن برنامههاي متعدد در پشت زمينه، شارژ بسياري از باتري شما را هدر ميدهد. امكانات اتصال بسياري همچون ‪LTE, NFC, GPS, Wi-Fi,‬ ‪and Bluetooth‬ در گوشيها وجود دارد كــه تنها در صورت نياز بايد از آنها استفاده كرد و به هيچ عنوان لزومي ندارد ۴۲ ساعته روشن باشند. با چك كردن مداوم اين امكانات و قابليتها، ميتوانيد از روشــن بودن هميشگي و مداوم آنها جلوگيريكنيد.

استفاده از قابليت اولترا شارژ امروزه بسياري از گوشيهاي هوشمند و جديد داراي قابليت اولترا شارژ يا نامهايي با همين مضمون هســتند كه در اصل به منظور كاهش مصرف باتري گوشي طراحي و تعبيه شده است. تنظيمنور از آنجا كه صفحهنمايش گوشيهاي هوشمند بزرگ بوده و از كيفيت بااليي نيز برخوردار است، باال بردن نور گوشي ميتواند شارژ بسياري از باتري گوشي را مصرف كند. علت اين امر نيز آن است كه به دليل بزرگ و باكيفيت بودن صفحه نمايش اين گوشــيها تعــداد زيادي از پيكسلها وجود داشته و نيازمند مصرف باتري هستند. سيگنالدهي ضعيف وايفاي در صورتــي كــه در منزل يا محل كارتان قدرت سيگنالدهي امواج شبكه اينترنت بيسيم وايفاي، كم يا بسيار كم باشــد، گوشي يا تبلت شما تالش بيشــتري براي حفظ اتصال به مودم وايفــاي ميكند و به همين علت هم شارژ و باتري بيشتري مصرف ميكند.

در آخــر بايد گفت اميد اســت با رعايــت عوامل و نكات مذكور، بتوانيد عمر مفيــد و طول مدت شــارژدهي باتري گوشي خود را افزايش داده و از قابليتها و امكانات گوشــي خود لذت بيشتري ببريد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.