باليا و نظام تابآوري

Jahan e-Sanat - - اخبار - یادداشت

محمد هدايتي- در چند دهه اخير در مواجهه با فجايع زيستمحيطي و بحرانهاي انساني، مفهوم تابآوري معرفي شده است. اين مفهوم اشاره دارد به توان كشورها،شهرهاواساساسيستمها،برايمواجههواحيانا مقابلهباخطراتوباليايبهويژهطبيعي؛اينكهچگونه،در چه زمان و با چه كيفيتي ميشود وضعيتها را به حالت عاديبرگرداند.تواناجرايينهادهايدولتيبرايواكنش سريع و درست به اين بحرانها چگونه است؟ آيا بين اين نيروها هماهنگي وجود دارد، امكانات زيرساختي به چه صورت است و نهايتا حتي اينكه كمكهاي اجتماعي و مردمي چگونه با نيروهاي دولتي هماهنگ ميشود تا بيشترينخيربهآسيبديدگانبرسد.

در اين سالها كم از وضعيت نظام ساخت و سازمان نگفتيم؛وضعيتيكهصرفاناشيازاهمالنهادهايدولتي نيســت، خود ما مقصريم. مايي كه داســتان را جدي نميگيريم.

درائتالفينامقدسبامامورانقانون،خانههايمانرابه بالي جانمان بدل كردهايم. اما اين يك بخش داستان است. پس از حادثه چه بايد كرد. اينجاست كه تابآوري مطرحميشود.ميدانيمكهپسازحوادثشوقبسياري براي كمك وجود ندارد اما از جانب نهادها و هم جامعه و مردم. اما براي اين وضعيتها آماده نيستيم. ما معموال در مواجهه با بحرانهايي چون زمينلرزه، به هم ميريزيم، توانمواجههومقابلهدرستباوضعيترانداريم.بسياري ازنهادهايماكهكارشاناساسامديريتاينبحرانهاست، ضعيفاند، به لحاظ ســختافزاري تجهيز نشدهاند و آموزشهاي الزم را نديدهاند.

از آن طرف مكانيســمهايي براي حمايت و كمك جامعه وجود ندارد. در پارهاي موارد اين كمكها و حضور غيرالزممردمخودمانعكمكرسانيدرستميشود.براي مواجههايدرستبافجايعبايدنظامتابآوريمانرااصالح كنيم؛ امري كه ميتواند به ما تا حد زيادي از آسيبهاي به ويژه جاني كمك كند.

hedayati.mohammad@yahoo.com

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.