بازسازي تمام واحدهاي تخريبشده و آسيبديده

Jahan e-Sanat - - اخبار -

بازديد وزير راهوشهرسازي از مناطق زلزلهزده كرمانشاه وزير راهوشهرسازي در سفر به استان كرمانشاه و بازديد از مناطق زلزلهزده، از اعزام تيم فني- مهندسي و همچنين ارزيابي ابعاد زلزله از سوي وزارت راهوشهرسازي به منطقه زلزلهزده خبر داد و گفت: حتما در كنار مردم آسيبديده از زلزله اخير خواهيم بود و تا پايان كار همراهي خواهيم كرد تا تمامي واحدها به بهترين شيوه ممكن و با استاندارد ساخته شوند.

عباس آخوندي وزير راهوشهرسازي كه به منظور بازديد از مناطق زلزلهزده به استان كرمانشاه سفر كرده است درباره مجموعه اقداماتي كه از سوي وزارت راهوشهرسازي و دولت به منظور بهسازي، ترميم و مرمت، نوسازي و بازسازي واحدهاي مسكوني خسارت ديده از زلزله در دستور كار وزارت راهوشهرسازي قرار دارد به ارائه نكاتي پرداخت.

آخوندي با اشاره به اين مطلب كه رييس بنياد مسكن انقالب اسالمي در سفر به مناطق زلزلهزده كرمانشاه وي را همراهمي ميكند، گفت: بازديدي از واحدهاي تخريب شده استان كرمانشاه كه در اثر زلزله تخريب شدند، داشتيم. در اين باره نيز هماهنگي كاملي بين وزارت راهوشهرسازي و بنياد مسكن انقالب اسالمي در زمينه بازسازي واحدهاي مسكوني آسيبديده از زلزله وجود دارد.

وزير راهوشهرســازي ادامه داد: زماني كــه اقدامات امدادي و آواربرداري در مناطق زلزلهزده پايان گيرد و نظم در منطقه ايجاد شود، همكاران ما در بنياد مسكن انقالب اسالمي بالفاصله كار شناسايي واحدهاي مسكوني آسيب ديده و تخمين و برآورد ميزان خسارات وارده را آغاز خواهند كرد.

عضو كابينه دولت دوازدهم افزود: از تكتك واحدهاي مسكوني آسيبديده از زلزله توسط بنياد مسكن انقالب اسالمي بازديد به عمل خواهد آمد و شناسايي و ارزيابي ميزان خسارات انجام خواهد شد و مشخص ميشود كه چه واحدهايي نياز به ترميم و مرمت و چه واحدهايي نياز به نوسازي و بازسازي دارند و پس از آن وارد عمل خواهيم شد.

آخوندي تصريح كرد: حتما در كنار مردم آسيبديده از زلزله اخير خواهيم بود و تا پايان كار همراهي خواهيم كرد تا تمامي واحدها به بهترين شيوه ممكن و با استاندارد ساخته شوند. وزير راهوشهرسازي همچنين در پاسخ به اين پرسش كه گفته ميشود بيشترين آسيب و خسارات به واحدهاي مسكوني مهر استان وارد شده است، گفت: در هر صورت از تمامي واحدهاي آسيبديده بازديد خواهيم كرد. وي ادامه داد: تيمي فني- مهندســي به منظور بررسي فني و مهندسي واحدهاي آســيبديده از مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي و همچنين معاونت مسكن و ساختمان به منطقه اعزام شدهاند تا منطقه را از جهت فني و مهندسي و مسائل مرتبط با زلزله بررسي دقيق كنند.

آخوندي خاطرنشــان كرد: تيم فني- مهندســي اعزامي از ســوي وزارت راهوشهرسازي، منطقه زلزلهزده را هم از جهت مباحث زيربنايي و هم واحدهاي مسكوني مورد بازديد قرار خواهند داد و گزارشي در اين زمينه نيز تهيه خواهد شد كه مورد بررسي دقيقتر قرار خواهد گرفت.

وزير راهوشهرسازي گفت: در هر صورت واحدهاي مسكن مهر تخريب شده استان مانند ساير واحدهاي آسيبديده از زلزله، مورد بازسازي و بهسازي قرار خواهند گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.