تحويل۸ هواپيمايجديدبهايرانتا۲ ماهآينده

Jahan e-Sanat - - اخبار -

رويترز- مدير شركت هواپيماسازي ايتيآر گفت، اين شركت قصد دارد تا پايان ســالجاري ميالدي ۸ فروند هواپيماي ديگر به ايران تحويل دهد. شــركت هواپيماسازي ايتيآر اعالم كرد، سفارشــات جديد ثبت شده توســط اين شركت ممكن است به ميزان 50 درصد از هواپيماهاي تحويلي اين شــركت در ســال 2017 فراتر برود و نسبت ثبت سفارش به تحويل هواپيما توسط اين شــركت را از كمتر از نيم درصد در ســال 2016 به 1/5 در سالجاري افزايش دهد.

كريستين شرر، مدير شركت ايتيآر گفت، اين شركت كه به صورت مشترك متعلق به شركتهاي ايرباس و گروه لئوناردوي ايتالياست انتظار دارد، بتواند در سال 2017 و پس از آن تعداد تحويل هواپيما به مشتريان را طي 0۸ فروند ثابت نگه دارد.

شركت ايتيآر كه در حال رقابت با شركت كانادايي بمباردير است امسال در ميزان سفارشات ثبت شده عملكرد بهتري داشته است. سال گذشته ايتيآر تنها 36 سفارش براي ساخت هواپيما گرفته بود كه پايينترين رقم طي هفت سال گذشته بود.

شــرر در حاشيه نمايشــگاه هوايي دوبي به خبرنگاران گفت، شــركت قصد دارد سطح توليد خود را در حد 0۸ فروند در سال نگه دارد تا به توازن بازار كمك كند. وي همچنين گفت، ايتيآر بعد از تحويل شــش فروند هواپيما به ايران از ابتداي سالجاري ميالدي تاكنون كه در چارچوب مجوزهاي صادر شــده از سوي دولت آمريكا صورت گرفته، قصد دارد تا پايان سال هشت فروند هواپيماي ديگر به اين كشور تحويل دهد.

براســاس قوانين دولت آمريــكا هواپيماهايي كه بيش از 10 درصد تجهيزات به كار رفته در آنها ساخت شركتهاي آمريكايي باشد، براي صادرات به ايران بايد مجوز وزارت خزانهداري آمريكا را كسب كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.