فرجام تصديگري دولت

Jahan e-Sanat - - اخبار -

مسكن- پس از تخريب واحدهاي مسكن مهر در اثر وقوع زلزله در استان كرمانشاه انتقاداتي نســبت به كيفيت ســاخت اين واحدهــا مطرح شــد و بار ديگر معايب حضور مستقيم دولت در توليد و احداث واحدهاي مسكوني را آشكار كرد؛ واحدهايي كه زمان زيادي از ساخت آنها نميگذرد و حاال تقريبا بالاســتفاده شدهاند. وقــوع اين حادثه نشــان داد كه تصديگــري دولت در ســاخت و ســاز كشــور به كيفيت پايين منتهي ميشود و استقبال نكردن متقاضيــان از 117 هــزار واحد مسكن مهر به دليل كيفيت پايين كامال منطقي است.

پس از وقوع حادثه مســووالن دولــت قبلي و فعلــي هركدام با اظهاراتي سعي كردند مسووليت تخريب اين واحدها را از خود سلب كنند. در اين ارتباط مديركل دفتر بازسازي و نوسازي بنياد مسكن گفته اســت: با توجه بــه اينكه واحدهاي مســكن مهر تخريب شده در جريان زلزله غرب كشور مربوط به حيطــه فعاليت وزارت راهوشهرسازي اســت، تاريخچه دقيقي از زمان احداث اين واحدها نداريم اما به نظر ميرسد پيريزي اوليه در دولتهــاي نهم و دهم انجام شده است.

مجيــد جــودي ميگويــد: واحدهاي احداث شــده مسكن مهــر كه در جريــان زلزله غرب كشور دچار تخريب شدهاند مربوط به وزارت راهوشهرسازي هستند و ربطي به بنياد مســكن ندارند. به همين لحــاظ اطالعات دقيقي از تاريخچه اين واحدها نداريم اما به نظر ميرسد فوندانسيون و پيريزي اوليه اين واحدها در دولتهاي نهم و دهم انجام شده است. وي افزود: آنچــه من در جريــان حضور در منطقه مشاهده كردم نشان ميداد بيشتر ديوارهاي جداكننده ريخته اســت. اينكه علت اين آسيبها چيست هنوز با كارشناسي اوليه نميتوان تشخيص داد. ولي قطعا ميتوان گفت مسكن مهر منطقه ســرپل ذهاب نســبت به ديگر ساختمانها آسيب بيشتري ديده اســت. مديركل دفتر بازسازي و نوسازي بنياد مســكن در پاسخ به اين ســوال كه گفته ميشود واحدهاي مســكن مهر تخريبي روي گســل احداث شده بودند، گفت: گســل را نميتوان قبل از وقوع زلزله تشخيص داد. خيلي از گسلها ناشناخته است. تا زماني كه موضوع به صورت دقيق بررسي نشود، هر نوع اظهارنظر درخصوص مسكن مهر غرب كشور به نظر من احساســي برخورد كردن با اين موضوع خواهد بود.

از ســوي ديگر افراد منسوب بــه دولت قبلي ســعي ميكنند مشــكل اين واحدها را مربوط به پايان كار آن در دولت بعدي جلوه دهند. پس از حادثه كرمانشــاه 12 هزار واحد مســكوني شهري و روســتايي تخريب 100 درصد شدهاند كه بيشترين خسارات در بخش روســتايي بوده اما ميزان خســارات به مســكن مهر بسيار بيش از ســاير نقاط شهري بوده و اين در حالي اســت كه قرار بود اين واحدهاي نوســاز 100 سال برايمان عمر كننــد. احتماال در روزهاي آينده بنياد مســكن كار بازسازي را آغاز ميكند و دوباره بايد منابع كشور را صرف نوسازي كنيم چون حتما از اول يك نفر، جايي ميخواســته از كار بزند تا سود بيشتري ببرد.

مدير مسكن و ساختمان اداره راهوشهرســازي كرمانشاه با بيان اينكه تعداد فوتيها در واحدهاي مسكن مهر سرپلذهاب و كرمانشاه تاكنون دو نفر بوده، گفته اســت: خوشبختانه هيچ يك از واحدهاي مسكن مهر در اين منطقه ريزش نداشته و اســكلتها سالم باقي مانده اســت. عبدالرضا غفوري، درباره تعداد كشتهها و مصدومين در مســكن مهر استان كرمانشاه پس از زلزله 7/3 ريشــتري اخير ميگويد: تاكنــون تعداد فوتيها در واحدهاي مســكن مهر دو نفر اعالم شــده اســت. وي با بيان اينكه بالفاصله پس از وقوع زلزله تمام واحدهاي مسكن مهر تخليه شدند، اعالم ميكند: خوشبختانه در ايــن واحدهــا و مجتمعهاي مســكن مهر شاهد ريزش به اين معنا كه ســقف روي ساختنمان آوار شود، نبوديم.

اين مقــام مســوول در اداره راهوشهرســازي كرمانشاه با بيان اينكه هنوز عمليات آواربرداري در جريان است، ميگويد: قطعي برق يكي از داليل مهم طوالني شدن روند آواربرداري است و شب اول حادثه به دليل قطعي برق و نبود روشــنايي، عمليــات آواربرداري بسيار كند بود.

مسكن مهر تخريب شده زلزله كرمانشاه 2 سال پيش ساخته شد

رييــس بخــش زلزلــه مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي نيز گفته است: در مناطق زلزلهزده شــاهد اين هستيم كه واحدهاي مسكن مهر كه دو سال از ساخت آنها نميگــذرد به صورت جدي تخريــب شــدهاند و ايــن يك فاجعه است.

علي بيتالهي بــا بيان اينكه پروژههاي مســكن مهر كرمانشاه روي گســل قرار نداشته و علت تخريب پايين بودن مقاومت اين ســاختمان است، ميگويد: اينكه گفته ميشــود دليل تخريب اين واحدها، مجاورت با گســل است، درست نيست و كامال رد ميشود. وي بــا بيان اينكــه در مجاورت واحدهاي مســكن مهر تخريب بســيار زياد بوده است، افزود: در زلزلــه اخير بجنورد هم شــاهد تخريب جدي واحدهاي مســكن مهر بوديم و زلزله كرمانشــاه هم نشان داد مسكن مهر اين منطقه هم در برابر زلزله مقاوم نيست.

وي تاكيد ميكند: پيشنهاد ما به وزارت راهوشهرسازي اين است كه مقاومت واحدهاي مسكن مهر در سراسر كشــورد مورد ارزيابي قرار گيرد و واحدهاي ناايمن و با مقاومت كمتر مقاومسازي شوند. اظهار كرد: دستيابي به نحوه پايش مستمر و مانيتورينگ با رويههاي واحد، ميان شركتهاي توزيع كه گوياي شرايط واقعي شركتها باشند و ارائه مولفههاي فني و غيرفنيتاثيرگذاردرتلفاتانرژيوارائهدستورالعملهايپيشنهاديبهمنظوربهبود در درصد تلفات انرژي، از اهداف تشكيل اين كميسيون است. وي افزود: جمعآوري تجربيات موفق در زمينه بهبود وضعيت تلفات انرژي و پيكسايي و همچنين ارائه مشاورهفكريبهشركتتوانيروكميتهمليكاهشتلفاتدرراستايبهبودوضعيت تلفات انرژي، از ديگر اهدافي هستند كه مديران شركتهاي توزيع شمالغرب كشور و استانهاي خوزستان، چهارمحال و بختياري، همدان، قزوين، گيالن و مازندران را گرد هم آورده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.