تخريب 100 درصدي 15 هزار واحد مسكوني در كرمانشاه

Jahan e-Sanat - - اخبار -

ايلنا- مديركل دفتر بازســازي و نوسازي بنياد مسكن انقالب اسالمي با بيان اينكه طبق آخرين آمارها تاكنون خسارت 31 هزار واحد مسكوني برآورد شــده است، گفت: 50 درصد اين واحدها تخريب كامل و نياز به ســاخت مجدد دارند. جودي با بيان اينكه طبق آمار به دست آمده تا اين لحظه چيزي حدود 31 هزار واحد مسكن در 9 شهرستان استان كرمانشاه خسارت ديدند، گفت: در حال حاضر كه 36 ساعت از زلزله كرمانشاه ميگذرد، آخرين آمار اين است كه از 31 هزار واحد مسكوني خسارت ديده 50 درصد آن تخريب صددرصدي داشتند.

وي ادامه داد: 50 درصد اين واحدهاي خسارت ديده با مرمت قابل بازســازي هســتند اما مابقي واحدها نياز به ساخت مجدد دارند. اين مقام مسوول همچنين درباره ميزان خسارات وارد شده به واحدهاي مســكن مهر در اين استان اظهار داشت: هنوز وارد محاسبات و ارزيابي ميزان خسارات وارد شده به واحدهاي مسكن مهر نشديم. مديركل دفتر بازسازي و نوسازي بنياد مسكن انقالب اسالمي درباره ميزان ارزش ريالي خسارات وارد شده به واحدهاي مسكوني 9 شهرستان استان كرمانشاه گفت: ارزش ريالي آن هنوز محاسبه نشده است و اين اقدامات در مراحل بعدي انجام ميشود. جودي با اشاره به ارائه تسهيالت به زلزلهزدگان براي ساخت مجدد و بازسازي مساكن آســيبديده اظهار داشت: در مناطق شهري تسهيالت 30 ميليون توماني ارزانقيمت و تسهيالت شش ميليون توماني بالعوض به زلزلهزدگان داده ميشود. وي افزود: همچنين در مناطق روستايي تسهيالت ارزانقيمت 20 ميليوني و تسهيالت بالعوض 5 ميليون توماني داده خواهد شد. جودي تاكيد كرد: البته تاكنون روند پرداخت تسهيالت اينگونه بوده است و احتماال اين روند شامل حال زلزلهزدگان استان كرمانشاه هم ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.