تقويتارتباطبااتاقبازرگانيهنددرصنعتوگردشگري

Jahan e-Sanat - - اخبار -

رييس اتاق بازرگانــي اصفهان گفت: اتاقهاي بازرگاني اصفهان و هند ميتوانند با توســعه تجارت و تبادل كاال و خدمات بر روابط سياسي و فرهنگي دو كشور تاثير بسزاييداشتهباشند.عبدالوهابسهلآبادي در ديدار با سوراب كومار سفير هند در تاالر تشريفات اتاق بازرگاني اصفهان خواستار همكاري نزديك اتاق بازرگاني هند با اتاق بازرگاني اصفهان شد و گفت: اتاقهاي بازرگاني سفيران صلح و دوستي بين كشورها هستند و ميتوانند با تبادل كاال و خدمات بين دو كشور صلح و دوستي ايجاد كنند. وي افزود: اتاق بازرگاني اصفهان آماده است اطالعات بنگاههاي اقتصادي استان را با هدف توسعه روابط اقتصادي با بنگاههاي اقتصادي هندوستان در اختيار سفارت هند در ايران قرار دهد تا زمينه برقراري ارتباطات تجاري فراهم شود. سهلآبادي در بخشي از سخنان خود اصفهان را صنعتيترين استان ايران برشمرد و گفت: فعاليت هشت هزار واحد صنعتي 150و هزار واحد صنفي نشان از جايگاه اثرگذار اين استان در اقتصاد كشور دارد و ميتواند نقش موثري در توسعه روابط اقتصادي بين ايران و هند ايفا كند. وي با اشاره به اقامت چندينهنديدراصفهانوفعاليتيكرستورانهنديدراينشهرگفت:گردشگري ميتواند هند و اصفهان را بيش از پيش به هم نزديك كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.