كاهشتلفاتانرژيبايدبيشازپيشجديگرفتهشود

Jahan e-Sanat - - اخبار -

مدير امور آبفاي رضوانشهر از برگزاري دوره آموزشي كمكهاي اوليه خبر داد. حسين كاظمزاده با اعالم اين خبر افزود: با همكاري جمعيت هاللاحمر شهرستان رضوانشهر، دوره آموزشي كمكهاي اوليه به ميزان 22 ساعت براي كليه كاركنان پاره وقت و دائمي امور برگزار شد.

وي همچنين اظهار داشت: فرهاد دوستپرست از مدرسان دوره كمكهاي اوليه اورژانس بهعنوان مدرس در آبفاي رضوانشهر حضور يافت و پس از بيان برنامههاي آموزشي و نحوه امدادرساني پاسخگوي سواالت حاضران درخصوص مباحث مطروحه بود. گفتني است در پايان دوره، گواهي آموزشي معتبر از سوي جمعيت هاللاحمر استان براي شركتكنندگان صادر شد.

نشست بررسي وضعيت گازرساني به روستاهاي رودبار با حضور حسين اكبر مديرعامل شــركت گاز استان گيالن، سيد اســماعيل ميرغضنفري فرماندار رودبار و جمعي از مديران شهرســتان برگزار شــد. اكبر در اين نشست اظهار كرد: وظيفه ما خدمترساني بيمنت به مردم است و بر اين اصل پافشاري ميكنيم كه غير از افتخار خدمت در اين دوران چيز بيشتري براي عرضه نداريم. وي منابع انساني را گرانبهاترين منبع عنوان كرد و افزود: در رودبار هفت شهر و 71 روستاي پراكنده و غيرمتمركز از نعمت گاز برخوردار هستند كه با 70 نفر نيرو اداره ميشود.

اكبر خاطرنشان كرد: در رودبار بهدليل موقعيت جغرافيايي شرايط كاري خيلي سخت است با اين وجود در مدت چهار سال اخير توانستهايم شاخص گازرســاني را به 60 درصد برســانيم كه جاي خوشحالي و مباهات دارد اما رضايتبخش نيست. مديرعامل شركت گاز استان گيالن ادامه داد: هماكنون براي گازرســاني به 50 روستاي صعبالعبور و كوهستاني رودبار، بيشترين تعداد پروژه گازرســاني نسبت به ساير شهرستانهاي استان، در شهرستان رودبار در حال انجام است.

مديركل راهوشهرسازي گيالن در پي وقوع زلزله در غرب كشور با صدور پيامي اين مصيبت را به بازماندگان حادثه تسليت گفت. متن اين پيام به شرح زير است: بسم اهلل الرحمن الرحيم واذا اصابتكم مصيبه قالو انا هلل و انا اليه راجعون

خبر دردناك وقوع زلزله در غرب كشور و به ويژه استان كرمانشاه كه منجر به جان باختن و زخمي شــدن جمعي از هموطنان عزيزمان شد، موجب تاثر و تالم گرديد.

وقوع اين حادثه اندوهبار را به مردم عزيز اســتان كرمانشاه، به ويژه خانوادههاي داغدار اين عزيزان، تسليت و تعزيت عرض نموده و ضمن ابراز همدردي با بازماندگان محترم، از درگاه ايزد متعال، براي درگذشتگان اين حادثه غفران واسعه الهي و براي مجروحان و مصدومان اين واقعه اسفناك شفاي عاجل و براي بازماندگان صبر و شكيبايي و مسئلت مينمايم.

يقينــا با وقــوع اين حادثه تلخ بر لزوم كنترل ايمني ســاختمانها تاكيد ميشــود و بيترديد كاهش آســيبهاي طبيعي مستلزم رعايت مقررات ايمني ساختمان است و اگر رعايت مقررات ايمني ساختمانها جدي گرفته نميشد چه بسا تعداد جانباختگان بيثستر اين حادثه قابل پيشبيني بود.

عموما بيشــترين خســارتهاي زلزله با تخريب ساختمانهايي كه از مقاومــت الزم در برابــر آن برخوردار نيســتند صــورت ميگيرد و منطقيترين راه براي مقابله با كاهش خسارتهاي زلزله، رعايت اصول مقررات ملي ســاختمان و همچنين نظارت صحيح و اصولي در اجراي ساختمانهاست.

بايد رعايت مقررات ملي ساختمان و اصول ساخت و ساز بيش از پيش و جديتر از قبل دنبال شود و تالش براي افزايش مقاومت ساختمانها در برابر زلزله دوچندان گردد.

مديرعاملشركتتوزيعنيرويبرقتبريز گفت:بحثكاهشتلفاتومديريتمصرف انرژي بايد بيش از پيش جدي گرفته شود. عادل كاظمي در اولين جلسه كميسيون مديريت مصــرف و كاهش تلفات انجمن صنفي كارفرمايي شركتهاي توزيع برق كشوربااشارهبههدفتشكيلاينكميسيون

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.