معامالت توافقي زعفران در بورس كاال

Jahan e-Sanat - - اخبار -

ســازوكار خريد توافقي زعفــران از طريق بورس كاال با صدور ابالغيه از سوي وزارت جهاد كشاورزي مشخص شد. به گزارش بورس كاال، معاونت توســعه بازرگاني و صنايع كشــاورزي وزارت جهاد كشاورزي از تعيين سازوكار خريد توافقــي محصول زعفران از طريق ظرفيتهاي ايجادشده در بورس كاال با قيد فوريت خبر داد و دستورالعمل معامالت توافقي اين محصول با استفاده از گواهي سپرده كااليي در بورس كاال را ابالغ كرد. طبق اين دستورالعمل، خريد زعفران به قيمت توافقي از سوي سازمان مركزي تعاون روستايي ايران در قالب دو سناريو در نظر گرفته شده كه زمان اجراي آن از تاريخ ۲ آبان تا ۰3 آذر 6۹ است؛ سناريوي اول، خريد فيزيكي زعفران است كه توسط سازمان مركزي تعاون روستايي ايران با پرداخت ۰4 درصد از پول كشاورز بوده كه در آن معامله به صورت قطعي انجام ميشود و زعفران خريداريشده براي تقويت بخش صادرات و حفظ جايگاه بينالمللــي آن از طريق بورس كاال عرضه ميشود. همچنين سازمان مركزي تعاون روستايي موظف است مابقي وجه زعفران خريداريشــده از كشــاورزان را از محل درآمد ناشــي از فروش محصول يا تسهيالت دريافتي براي خريدهاي تضميني و توافقي تسويه كند. در سناريوي دوم نيز خريد زعفران به شكل گواهي سپرده كااليي مورد معامله در بورس كاالست كه طي آن قيمت توافقي زعفران برمبناي مشخصات كيفي و وضعيت ظاهري انواع محصول، در چهار دسته تعيين شده است. „قيم „تهاي„توافقي„مصوب بــه اين ترتيب قيمتهــاي توافقي مصوب زعفران ممتاز رشتهاي بريده (نگين) به ازاي هر كيلوگرم45 ميليون ريال، قيمت زعفران رشتهاي بريده ممتاز (سرگل يا سرقلم) هر كيلوگرم 51 ميليون ريال و قيمت توافقي مصوب براي زعفران رشتهاي درجه يك (پوشال مرغوب) هر كيلوگرم به قيمت 48 ميليون ريال است. قيمت مصوب توافقي زعفران رشتهاي درجه دو (پوشال معمولي) نيز به ازاي هر كيلوگرم 43 ميليون ريال تعيين شده است. در اين شيوه سازمان مركزي تعاون روســتايي موظف به خريــد ۰3 درصد گواهي سپرده كااليي صادر شده براي كشاورز با سازوكار معامالت گواهي سپرده كااليي بوده و نسبت به تسويه حساب با كشاورزان براساس مقررات بورس اقدام ميكند. افزون بر اين ۰7 درصد باقيمانده محصول كشاورز توسط مباشر به مدت سه ماه با اخذ هزينه انبارداري از كشاورز نگهداري ميشود و در صورتي كه طي سه ماه مذكور كشاورز موفق به فروش محصول خود در بورس نشود، ۰7 درصد مذكور نيز پس از سه ماه با همان حداقل قيمت خريد توافقي از ســوي مجري طرح با سازوكار معامالت گواهي سپرده كااليي خريداري شده و با كشاورز تسويه ميشود. „ آماد „هسازي„انبارها در اين راســتا دو انبار با ظرفيت مناســب و قابل ارتقا در شهرهاي مشهد و تربت حيدريه در بورس كاال پذيرش شدهاند و ظرفيتهاي انباري جديد نيز در حال پذيرش هســتند. همچنين جهت تسهيل معامالت براي كشاورزان، بورس كاال آمادگي خود را براي فراهم كردن بسترهاي موردنياز از جمله اخذ كد بورســي، اســتقرار نمايندگان شركتهاي كارگزاري ...و و همچنين تدوين ضوابط موردنياز براي عملياتي كردن اين طرح، اعالم كرده است. پيش از صدور اين ابالغيه، رييس امور بازرگاني و خدمات مالي سازمان برنامه و بودجه كشــور نيز طي ارسال نامهاي خطاب به مديرعامل ســازمان مركزي تعاون روستايي ايران با اشاره به مزيتهاي بورس كاال در زمينه شفافسازي معامالت و قيمتهاي عرضهشده، حذف واســطهگريهاي غيرضــروري، كاهش هزينههاي معامالتــي و نگهداري، ايجاد رقابت سالم و رونق صادرات، خواستار هدايت سازوكار فرآيند خريد توافقي محصول زعفران از طريق بورس كاال شده بود. „افزايش„حجم„معامالت„آتي„سكه ۰5 هزار و 884 قرارداد آتي ســكه به ارزش هشت هزار و1۲ ميليارد ريال دادوستد در بورس كاال معامله شــد. در معامالت تاالر نقرهاي روز دوشنبه هر 5 سررسيد آتي سكه افزايشي بودند، بهطوري كه در جريان معامالت سكه طال تحويل دي ماه 8۲/۲ درصد رشد كرد و با رقم يك ميليون و ۲34 هزار تومان دادوستد شد بهطوريكه در اين سررســيد بيش از ۹86 قــرارداد به فروش رفت. براســاس اين گزارش، قرارداد آتي سكه طال سررسيد اسفند ماه نيز در حالي با دادوستد 111 قرارداد مواجه شد كه يك ميليون و 458 هزار تومان مورد معامله قرار گرفت و رشد 1/43 درصد را تجربه كرد. از ســوي ديگر سكه طال تحويل ارديبهشتماه 7۹ نيز با رقم يك ميليون و ۰۰5 هزارتومان دادوستد شد كه 1/6۲ درصد رشــد داشت. در اين سررســيد نيز يكهزار و 45۲ قرارداد معامله شد. همچنين قرارداد آتي ســكه تحويل تيرماه سال 7۹ در حالي معامله 15 هزارو 85۲ قرارداد را تجربه كرد كه با رشد 1/45 درصدي قيمت و قرار گرفتن در عدد يك ميليون و ۹35 هزارتومان به كار خود پايان داد. در مقابل، قرارداد آتي سكه تحويل شهريور ماه سال 7۹ در حالي معامله 33 هزار و ۲75 قرارداد را تجربه كرد كه با رشد 1/8 درصدي قيمت و قرار گرفتن در عدد يك ميليون و ۰۰6 هزارتومان به كار خود پايان داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.