گراني‌نان‌كليد‌خورد

Jahan e-Sanat - - اخبار -

در حالــي كه رييس اتاق اصنــاف ايران از گرانــي ۵۱ درصدي نان خبر داد، رييس اتحاديه نانوايان ســنتي نيز با اشــاره به موافقت ســتاد تنظيم بــازار با افزايش ۵۱ درصدي قيمت نــان، اعالم كرد: قيمتهاي جديد نان در اســتانهاي كشور براســاس تصميمگيري استانداريها و فرمانداريها مشــخص شده و از اول آذرماه جاري اجرايي ميشود. قاسم زراعتكار اعالم كرد: با توجه به اينكه ســه ســال اســت قيمت نان تغيير نكــرده، افزايش ۵۱ درصدي مصــوب ميتواند تنها هزينههاي كارگري را پوشــش بدهد و به زودي طرح يكسانســازي گندم، آرد و نان در دستور كار قرار گرفته و اجرا ميشود. رييس اتحاديه نانوايان سنتي گفت: تا يك ماه آينده بايد جلســات، طرح و برنامه مورد نظر براي طرح يكسانسازي گندم، آرد و نان به نتيجه برسد و اجرايي شود، اما در يكسانسازي افزايش قيمت نداريم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.