كيك نفت به اصناف نرسيد

Jahan e-Sanat - - اخبار -

«جهان‌صنعــت»- ا گر چــه كوچكســازي دولت يكي از شعارهاي انتخاباتي روحاني براي رياستجمهوري بود امــا همچنان شــاهد روند ناموفق خصوصيسازي در كشور هستيم. اين در حالي اســت كه دولت با وجود اينكه ادعا ميكند در راستاي كوچكسازي و چابكسازيبدنهخودوهمچنينبرچيدن فساد در اقتصاد تالش ميكند اما به گفته رييس اتاق اصناف ايران، برخي دستگاهها ميخواهنداتحاديههايصنفيراازاصناف جداكنندوبهدولتبچسبانند.دراينميان فعاالنبخشاتاقبازرگانينيزبارهانسبت به عملكرد دولت در حوزه تصديگري در اموراقتصاديهشداردادهوخواهانكاهش نقش سلطهگر دولت در امور اقتصادي شــدهاند اما با اين حال همچنان شاهد عملكرد نامناسب دولت در اين خصوص هستيم كه فساد موجود در كشور را روز به روز گسترش ميدهد.

بر اين اساس و به مناسبت دهمين اجالسيه ششمين دوره نمايندگان اتاق اصنــاف، قرار بود وزيــر صنعت، معدن و تجارت در جمع فعــاالن اتاق اصناف حضور پيدا كند تا به اين شكل بخشي از درد دلهاي اين تشكل بخش خصوصي بهگوشدولتبرسدامازمانيكهسينكي، معاون امور اقتصــادي و بازرگاني وزارت صنعت قبل از اظهارات خود، پيام محمد شــريعتمداري را براي فعاالن اقتصادي قرائت كرد، مشخص شد كه وزير صنعت با اينكه قول داده بــود در اين همايش شــركت كند اما در ايــن جمع حضور پيدا نخواهد كــرد. از اين رو فعاالن اتاق اصناف با اينكه نسبت به عملكرد دولت گاليهمندبودندوتمايلداشتندتابخشي ازمطالباتخودرادرحضورشريعتمداري اعالم كنند اما ناچار شدند تنها بخشي از گاليههاي خــود را در حضور معاون او به زبان آورند. بر همين اســاس علي فاضلي در بخشي از صحبتهاي خود از تصميماتبيحسابوكتابدولتانتقاد كرد و گفت: اصناف كشورمان به حدي مشغولتصميمگيريهاييكشبهدولت هستند كه فرصتي براي ورود به اقتصاد مقاومتي پيدا نميكنند. وي همچنين با بيان اينكه اصناف از كيك نفت براي توسعه خود استفادهاي نكرده و بهرهاي ندارند، به شــدت از سركشــي سازمان مالياتي به ۰۰۵۲ حساب اصناف انتقاد كرد و در رابطــه با بيتوجهي دولت به نقش مردم و بخش خصوصي در برنامه ششم توسعه اظهار كرد: با برنامه ششم توسعهبههيچجانميرسيمچراكهمردمرا شريكخودندانستيموبانگاهدولتمحور روبهرو شديم.

همچنين معاون وزير صنعت نيز با گاليــه از توقف كاالها در ۳۱ ايســتگاه كه باعث افزايش قيمت آنها ميشود، از قاچاق كاال نيز انتقاد كرد و گفت: موضوع قاچاق صرفا با عمليات نظامي و امنيتي قابل رفع نيست. اين در حالي است كه خوداصنافميتوانندرفتارهاييكنندكه كاالي قاچاق قدرت نفوذ در شبكه توزيع نداشتهباشد.

‌ايجاد‌شرك ‌تهاي‌صادراتي‌با‌ سهامداري‌واحدهاي‌صنفي

وزير صنعت، معدن و تجارت با ارسال پيامي به دهمين اجالسيه ششمين دوره نمايندگان اتاق اصناف گفت: امروز شبكه عظيم نظام صنفي كشور وظيفه خطير حفظ ثبات و آرامش را در بازار دارد و ايجاد ثبات در فضاي اقتصادي ايران را به دوش ميكشد بنابراين اصناف آينه تمامنماي اقتصادايرانهستند.

محمد شــريعتمداري افزود: كنترل تكانههاي ناشــي از حوادث كوتاهمدت اقتصــادي و پرهيــز از بهرهكشــي از فرصتهايسياهاقتصاديازسويجامعه اصناف، تقواي حرفهاي اين قشر خدوم را متذكرميشود.

وي تاكيد كرد: اكنون اشتغال، مشكل بزرگ كشــور است كه با توسعه شبكه صنفي و تكيه بر گسترش شبكه صنوف كشــور امكانپذير اســت به نحوي كه واحدهاي مقياسكوچك ولي در سطح وسيعميتواندبهايجادارزشافزودهباالترو توليدناخالصداخليبيشتركمككند.

اين عضو كابينه دوازدهم خواســتار صــادرات صنوف توليدي با نظارت اتاق اصناف كشور شد و گفت: صادرات صنوف توليدي قابليت گسترش فوقالعادهاي دارد كه شايســته اســت با برنامهريزي عملياتيبرايبازگشتصنوفتوليديبه عرصهصادراتغيرنفتيكشوروگسترش نمايشگاههاياينبخشمهماقداماتالزم به عمل آيد.

شــريعتمداري همچنيــن ايجاد شركتهاي بزرگ و متوسط صادركننده واحدهايصنفيراازجملهانتظاراتوزارت صنعت دانست و خاطرنشان كرد: نظارت دقيق در برگــزاري اتحاديههاي صنفي سطح كشــور و زدودن هرگونه فساد در انتخاباتبايدپيگيريشود.

‌گراني‌كاال‌بعــد‌از‌گذر‌از‌31‌ ايستگاه‌

حسنيونسسينكينيزدراينهمايش بااشارهبهاينكهواسطههايمتعدديميان توليدومصرفكاالهايتوليديكشورمان وجوددارد،گفت:براساسبررسيهاييكه شده از زمان توليد تا مصرف كاال گاهي تا ۳۱ ايستگاهتوقفميكندودرهرايستگاه A ريال افزايش نرخ اعمال ميشود.

ويافزود:طوالنيبودناينمسيرآفتي برايتوليدكنندهومصرفكنندهبهحساب ميآيد كه اين مســيرها و ايستگاههاي طوالنــي مصرف تا توليــد كماكان نيز وجود دارد.

يونسسينكيبابياناينكهدرمواردي به نگاههاي كارشناسي اصيل در اقتصاد كشوربيتوجهيميكنيم،گفت:موضوع قاچاق امروز از نقاط آسيبزننده به اقتصاد كشور است و صرفا با عمليات نظامي و امنيتي قابل رفع نيســت بلكه در اتخاذ سياســتهاي اقتصادي بايد تغييراتي صــورت گيرد. معاون امــور اقتصادي و بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: خود اصناف ميتوانند رفتارهايي كنند كه كاالي قاچــاق قدرت نفوذ در شبكهتوزيعنداشتهباشد.

‌حيات‌فعاليت‌اقتصادي‌فعاالن‌ خرد‌در‌خطر

يونس سينكي همچنين با اشاره به گسترشفروشگاههايزنجيرهايوكاهش نرخ اجناس در شبكه توزيع گفت: روزي به دنبال توســعه فعاليت فروشگاههاي زنجيرهاي در كشور بوديم و اصرار داشتيم اين فروشــگاهها با سهامداري خودشان ايجادشوند.

وي با بيان اينكه نگران حيات فعاليت اقتصادي فعاالن خرد در آينده هستيم گفت: واحدهاي صنفي امروز در معرض رفتارهاي جديدي قرار گرفتهاند و معلوم نيست تا ۰۱ سال ديگر وضعيت فعلي اين واحدهاي كوچك به چه شــكل خواهد بود. معاوناموراقتصاديوبازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت با طرح اين سوال كه هماينك حضور اصناف خرد در فروشگاههاي زنجيرهاي و بزرگ كجاست، گفت: بايد اصناف از فرصتهاي موجود استفاده كنند و توجه داشته باشند كه براي حفظ سهم خود در اقتصاد كشور بايدتغييراتياعمالكنند.

وي تاكيد كرد:۰۰۵ هزار واحد صنفي توليدي كشــورمان نياز به نوســازي و نوينسازي فعاليتهاي خود دارند و بايد توجهداشتامروزسهماينبخشتوليدي در اقتصاد كشور كاهش يافته است.

يونس سينكي با بيان اينكه بانكها نقش كمي در توسعهيافتگي واحدهاي صنفــي دارنــد، گفت: در كشــورهاي توسعهيافتهبانكهادرايستگاهدومكمك به واحدهاي صنفي و توليدي قرار دارند اما اين رتبه در ايران در ايستگاه سي و هفتم تا چهلم است.

معاون امور اقتصادي و بازرگاني وزارت صنعت، معــدن و تجــارت به موضوع بازرسيهاي صنفي نيز اشاره كرد و گفت: در گذشته كه بنده مسووليت تنظيم بازار دو بخش مواد شوينده و بهداشتي و روغن خوراكي را به بخش خصوصي ســپردم واحدهاي شــوينده به خوبي توانستند عمل كنند و بخش روغن نيز با وجود فراز ونشيبيكهداشتهتوانستهاينمسووليت رانگهدارد.ويافزود:امروزبايدتماماصناف بهاينسمتبروندكهچهمسووليتهايي را ميتوانند از دولت دريافت كنند و خود انجامدهند.

‌از‌هيچ‌بسته‌حمايتی‌استفاده‌ نکرديم

رييس اتاق اصناف ايران نيز با انتقاد از تصميمات يكشبه دولت گفت: سازمان امور مالياتي به ۰۰۵۲ حساب اصناف به صورت نمونه سركشــي كرده است كه به شدت مخالف آن هستيم. علي فاضلي اظهاركرد:اصنافازكيكنفتبرايتوسعه خود استفادهاي نكرده و بهرهاي ندارند. بنابراينبهصورتخودكفاتوانستهاندبدون منت و بار مالي براي كشورمان اشتغالزايي داشتهباشند.

وي افــزود: فعــاالن اين بخش طي ســنوات گذشته از هيچ بسته حمايتي استفاده نكرده و تنها سال گذشته بسته ۰۱ هزار ميليــارد توماني در قالب يك بسته ديده شد اما تا به حال آن نيز ابالغ نشده است.

فاضلي يادآور شــد: رييس كل بانك مركزي در اين ارتباط مساعدت براي حل مشكل كرد اما باز ابالغ نشده و به دست ما نرسيده است.

رييس اتاق اصناف ايران ادامه داد: به اصناف كشور ايراد گرفته ميشود كه چرا در تصميمگيريها مشاركت فعال نداريد درحاليكهدرگذشتهحتييكآييننامه هم نداشتهايم ولي اين كار كمكم در حال انجام است.

وي با بيان اينكه اگر به دنبال ايجاد شغل هستيم بايد به اصناف توجه كرد تصريح كرد: بســته حمايتي براي كوچ بنگاههايآاليندهازسطحشهرهااختصاص داده نشده به همين دليل ديگر اجازه كوچ بنگاههاي آالينده را نميدهيم. فاضلي گفت: بنگاههاي توليدي9۱ تا۰۲ درصد صنوفكشوررادرحاليتشكيلميدهند كه پيش از اين سهم توليدي آنها حدود ۰۴ درصد بود.

رييس اتاق اصناف ايران اظهار داشت: برخي مســووالن تصميمات يكشبه ميگيرندومارابهاينتصميماتمشغول ميسازنددرحاليكهسازمانامورمالياتي به ۰۰۵۲ حساب اصناف به صورت نمونه سركشــي كرده كه ما به شــدت با آن مخالفهستيم.

وي گفت: اصناف كشورمان به حدي مشغولتصميماتيكشبهدولتهستند كه فرصتي براي ورود به اقتصاد مقاومتي پيدانميكنند.

فاضلي ادامــه داد: رييسجمهور در حالي وعده كوچكسازي دولت را داده كه اكنون برخي دستگاهها ميخواهند اتحاديههاي صنفي را از اصناف جدا كنند و به دولت بچسبانند.

وي افزود: گاليههاي زيادي از دولت داريماماامروزهيچكميسيوندولتبدون حضور اصناف تشكيل جلسه نميدهد. البته اصناف هم با وجود كمبودهايي كه دارد، در چهار سال اخير اجازه نداده خللي در بازار ايجاد شود كه اين خود افتخاري براي دولت است.

رييس اتاق اصناف اصالح قانون نظام صنفي را يكي از مطالبات اصلي اصناف كشورمان قلمداد كرد و گفت: در برنامه ششم توسعه بخش خصوصي و اصناف

اند با اين برنامههابهاهدافاقتصادمقاومتينخواهند رسيد چراكه مردم شريك نشدهاند هر چند دولت ميخواهــد همه اقتصاد را دولتيكند. ‌با‌گرانی‌نان‌مخالفم رييس اتاق اصناف ايران همچنين در حاشيهايناجالسازموافقتستادتنظيم بازار براي افزايش ۵۱ درصدي قيمت نان خبردادوگفت:پيشنهادنانوايان۰۳ درصد افزايش نرخ بود كه با آن موافقت نشد.

فاضلي افزود: بهعنــوان رييس اتاق اصناف ايران شخصا با افزايش قيمت نان به صورت صد درصدي مخالفم و معتقدم كه نان بايد تكنرخي باشد. ‌ماليات‌از‌اصناف گفتني اســت براســاس آمارهاي ششماهه عملكرد بودجه، در حالي كه ماليات اشــخاص حقوقي با كاهش ۲۱ درصدي همراه شده، دولت از كارمندان و اصنــاف بيش از ۰۰۴7 ميليارد تومان ماليات وصول كرده است. بر اين اساس در بخش ماليات بر درآمد رشد7/8 درصدي را نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد بودهايم و درآمدي بالغ بر ۰۶87 ميليارد تومانازكاركنانبخشعمومي،خصوصي، مشاغل و مستغالت كسب شده است. در اين بين كارمندان بخش عمومي 8۴/۲ هزار ميليارد تومــان، كارمندان بخش خصوصي ۴۳/۲ هــزار ميليارد تومان و اصناف حــدود ۶/۲ هزار ميليارد تومان ماليات دادهاند كه تنها در بخش اصناف با رشد 8/۵۱ درصدي روبهرو بودهايم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.