واردات‌كيوي‌صدای‌باغداران‌را‌درآورد

Jahan e-Sanat - - اخبار -

مهر-بهدنبالمباحثمطرحشدهازسويمقاماتاروپاييدربارهتوافقنامه ايران و نيوزيلند براي واردات كيوي به ايران و همچنين تقاضاي آنان براي صادرات ميوههاي تازهخوري خارج از فصل توليد به كشور، رييس اتحاديه باغداران استان تهران نسبت به اين موضوع واكنش نشان داد و گفت: ايران از صادركنندگان مطرح منطقه است و كشور حتي در فصل غير توليد نيازي به واردات كيوي ندارد. مجتبي شادلو بيان كرد: اصال نيازي به واردات ميوه به كشور نداريم. خارجيها در اين زمينه فقط منافع خودشان را در نظر دارند و به فكر بازاريابي براي محصوالتشان هستند. مسووالن كشور ما بايد به اين مساله توجه كنند كه نفع كشور ما در چيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.