ارائه‌فناوري‌روز‌دنيا‌در‌نمايشگاه‌ ‌روغ‌نهاي‌خوراكي

Jahan e-Sanat - - اخبار -

«جها‌نصنعت»- قرار اســت نمايندگان ۳۱ كشور خارجي براي ارائه آخرين فناوري روز دنيا در زمينههاي ماشينآالت، مواد اوليه، تجارت غالت و روغنهايخوراكيبهايرانبيايند.اگرچهدرحالحاضرايرانيكيازبزرگترين واردكننده روغن خوراكي و دانههاي روغني در جهان است اما افزايش توليد محصوالت دانههاي روغني، تجهيز همه بخشهاي توليد اين محصوالت به آخرينماشينآالت،تكنولوژيوعلمروزدنياوهمچنينلزومسرمايهگذاريدر اينحوزهازجانبدولتبهشدتاحساسميشود.برهميناساسوباتوجهبه اينكهايرانمحليمناسببرايارائهخدمات،تكنولوژي،تجهيزات،ماشينآالتو ايدههايجديداست،كشورهايينظيراسپانيا،هلند،پرتغال،روسيه،هند،يونان، مالزي، برزيل، آفريقايجنوبي، چين، اوكراين، تايوان و ويتنام براي حضور در نمايشگاهبينالملليروغنهايخوراكي،دانههايروغني،ماشينآالتوصنايع وابسته به ايران ميآيند. اين نمايشگاه كه از7 تا۰۱ آذرماه سالجاري در تهران برگزار ميشود، با همكاري وزارتخانههاي جهاد كشاورزي، صنعت، معدن و تجارت و شهرداري تهران در محل دائمي نمايشگاههاي تخصصي شهرداري تهران (بوستان گفتوگو) شروع به كار خواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.