افزايش‌صادرات‌ايران‌به‌بلغارستان‌

Jahan e-Sanat - - اخبار -

تسنيم-بهگفتهوزارتاقتصادبلغارستان،درنيمهنخستسال7۱۰۲،رشد مبادالت تجاري بين ايران و بلغارستان بيش از۰8 درصد بوده است. همچنين صادرات ايران به بلغارستان در شش ماهه نخست سال7۱۰۲ با رشد بيسابقه ۵۶۱ درصدي به۱/۰۴ ميليون دالر رسيد كه عمدتا شامل فرآوردههاي نفتي بوده است. اين در حالي است كه وزارت اقتصاد بلغارستان اعالم كرد، نمايندگان ۵۱ شركت لبنياتي ايراني در حال بررسي فرصتهاي شراكت و سرمايهگذاري در بلغارستان هستند. الكساندر مانولف، معاون وزير اقتصاد بلغارستان در اين خصوص گفت: ۳۱۳ شــركت لبنياتي با مجموع ۰۰۳8 نفر نيروي كار در بلغارستان مشغول هستند. وي افزود: توليد شير از اهميت استراتژيكي براي بلغارستان برخوردار است.» مانولف گفت، بلغارستان داراي سابقه ديرينهاي در اينبخشاست.مانولفاظهارداشت:تالشهايهماهنگيبرايسرمايهگذاري درموادژنتيكيباكيفيتباال،نوسازيمزارع،مراكزجمعآوريشيرومجتمعهاي بستهبندي شير و همچنين توسعه تجارت و به ويژه صادرات انجام شده است. وي در ادامه گفت: شركتهاي بلغاري از نظر تجهيزات و فناوريهاي مدرن جهت اتوماسيون توليد و كنترل كيفيت، حرفهاي زيادي براي گفتن دارند. وي ابراز اميدواري كرد كه شــركتهاي ايراني بيشتري از مزاياي حضور در بلغارستان بهعنوان يك مقصد تجارت و سرمايهگذاري و همچنين همكاريها در ساير حوزههاي مورد عالقه طرفين استفاده كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.