ممنوعيت‌توليد‌و‌واردات‌محصوالت‌دخاني‌معطر‌

Jahan e-Sanat - - اخبار -

به گفته رييس مركز برنامهريزي و نظارت بر دخانيات كشور و براساس راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري توليد، عرضهووارداتتنباكويمعطرممنوعشد ودرارتباطباتعيينزماناجراياينقانون بهزوديتصميمگيريميشود.علياصغر رمزي درباره راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ممنوعيت معطر كردن انواع مواد دخاني اظهار كرد: حدود دو سال قبل بخشنامهاي در اين رابطه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و نيز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براساس مصوبه ستاد كشوري مبــارزه با مصرف دخانيات مدنظر قرار گرفت كه با شــكايت بخش خصوصي نسبت به اجراي آن متوقف شد و اخيرا هيات عمومي ديوان عدالت اداري با رد درخواست شكات بر ممنوعيت معطر كــردن انواع مــواد دخاني تاكيد كرده است. وي با اشاره به اينكه در ارتباط با مقوله مصرف تنباكوي معسل و معطر دو قانــون وجود دارد، اظهار كرد: قانون اول مربوط به انحصار دخانيات بوده كه متولي آن وزارت صنعت، معدن و تجارت استومجوزتوليد،واردات،كشت،توزيع، حملوفرآوريتنباكووتوتونتوسطاين وزارتخانه صورت ميگيرد و نظارت نيز برعهده آن است.

رمزي ادامه داد: قانون دوم مربوط به مبارزه با مصرف دخانيات است كه در سال۶8۳۱ تصويب شده و به واسطه آن دولت بايد سياستهايي را اعمال كرده تا موجب كاهــش مصرف محصوالت دخاني شود.

رييس مركز برنامهريزي و نظارت بر دخانيات كشور با اشاره به اينكه در سال ۳9۳۱ ستاد كشوري مبارزه با مصرف دخانيات مطابق ماده 7 قانون مبارزه با مصرفدخانياتدستورالعمليراتصويب كــرد تا منع تبليغ و تشــويق مصرف دخانيات مدنظر قرار گيرد، گفت: در اين ماده آمده بود كه در محصوالت خوراكي نبايد عطر و سيگار و محصوالت دخاني استفاده شود و بالعكس در محصوالت دخانينبايدعطروطعمخوراكيهامورد استفاده قرار گيرد.

رمزي با بيان اينكه در ســال ۳9۳۱ جلسه ستاد كشوري مبارزه با مصرف دخانيــات با حضور چنــد وزير برگزار شد و در نهايت مصوبه مربوطه توسط رييسجمهور بهعنوان رييس اين ستاد جهتاجرابهابالغرسيد،خاطرنشانكرد: بعد از حدود شش ماه از ابالغ اين مصوبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بهعنوان دبير ستاد كشوري مبارزه با مواد دخانيات مكاتبهاي را با وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام داد تا از اين طريق توليد، عرضه و واردات محصوالت دخاني معطر ممنوع شود، بنابراين با توجه به اينكه تكليف قانوني بود وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز به اين مساله ورود و اعالمكردكهكارخانجاتبايدظرفمدت ششماهمصوبهمربوطهرارعايتكردهتا ديگر توليدي در دستور كار قرار نگيرد.

رييس مركز برنامهريزي و نظارت بر دخانيات كشور ادامه داد: براين اساس تاكيد شــد كه طي موعد زماني شش ماهه تعيين شده و براساس مصوبه ستاد كشوريمبارزهبامصرفدخانياتازتوليد و واردات تنباكوي معطر جلوگيري به عملآيد.اينموعدزمانينيزبدينمنظور مدنظر قرار گرفت تا انبار توليدكنندگان خالي شــده و فرصت الزم براي اتمام محصوالت موجود فراهم شود.

وي با اشاره به اينكه بخش خصوصي در اواســط سال ۴9۳۱ نسبت به اقدام وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــكي و نيز وزارت صنعت، معدن و تجارت شــكايت كرده و دستور توقف دســتورالعمل مربوطه را اتخاذ كردند، يادآور شــد: اين دستور توقف موجب شد تا اجراي بخشنامه مربوطه مدنظر قرار نگيرد و حدود دو سال در ارتباط با تعيينتكليف آن در ديوان عدالت اداري زمان سپري شود.

رمزي در مــورد تعيينتكليف اين ماجرا در ديوان عدالت اداري عنوان كرد: در نهايت طرح در هيات عمومي ديوان عدالت اداري مطرح شد و نظر نهايي اين بود كه با ۳8 راي مثبت بر قانوني بودن اين بخشنامه تاكيد شده تا اجراي آن مجددا در دستور كار قرار گيرد، بنابراين درخواست رد بخشنامه مربوطه توسط شكات بخش خصوصي مورد موافقت قرارنگرفت.

به گفته رييــس مركز برنامهريزي و نظارت بر دخانيات كشــور، براساس راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري، تنباكــوي معطر از ايــن به بعد توليد، عرضــه و واردات تنباكوي معطر مجاز نخواهد بود هرچند كه در مورد تنباكوي معسل مشــكلي وجود ندارد. براساس تشخيص هيات عمومي ديوان عدالت اداري، تنباكوي معطر مصداق تشويق و تبليغ مصرف دخانيات تلقي شده و به همين دليل توليد و عرضه آن قانوني نخواهدبود.

وي ادامــه داد: عــالوه بــر ايــن توليدكنندگانميتوانندتنباكويمعطر را توليد كرده اما در داخل كشور عرضه نكنند و براين اساس صادرات را در دستور كار قرار دهند، چرا كه عرضه تنباكوي معطر در داخل كشور ممنوع اعالم شده و صادرات آن ايرادي ندارد.

رمزي در پاسخ به اينكه قانون مربوط به عدم توليد، عرضه و واردات تنباكوي معطر از چه زماني اجرايي خواهد شد، اظهار كرد: ما در بخشــنامه مربوطه به سال ۴9۳۱ فرصت چند ماههاي را براي تخليه موجودي انبار توليدكنندگان در نظرگرفتيمتاديگرمحصوالتاينچنيني در ســطح جامعه وجود نداشته باشد و عرضه آن پس از زمان تعيينشده تخلف و قاچاق تلقي شود.

رييس مركز برنامهريزي و نظارت بر دخانيات كشور افزود: با توجه به اينكه قانون مربوطه دو ســال مسكوت مانده و مجــددا مدنظر قــرار خواهد گرفت بنابراين بايد جلســات هماهنگي را با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مدنظر قرار دهيم تا ادارات كل حقوقي دو وزارتخانه در ارتباط با زمان اجراي اين قانونتصميمگيريكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.