كاهش قيمت نفت در پي طمعورزي توليدكنندگانآمريكايي

Jahan e-Sanat - - اخبار -

قيمت نفت ديروز تحت تاثير دورنماي رشــد بيشتر توليد آمريكا كه به تالشهــاي توليدكنندگان ديگر به رهبري اوپك براي متعادل كردن بازار لطمه ميزند، كاهش يافت.

بهاي معامالت نفت برنت با 22 سنت يا 0/35 درصد كاهش نسبت به قيمت نهايي روز دوشنبه به 62/94 دالر در هر بشكه رسيد.

نفت وست تگزاس اينترمدييت آمريكا با 14 سنت يا 0/25 درصد كاهش، 56/62 دالر در هر بشكه بود.

بهاي معامالت نفت در حالي كاهش پيدا كرده كه اوايل هفته گذشته به باالترين ركورد در بيش از دو سال گذشته صعود كرده بود اما معاملهگران ميگويند بازار از آن زمان بخشــي از روند صعودي خود را از دســت داده است.

معاملهگران در پيشبيني براي افزايش بيشتر قيمتها محتاط شدهاند و اكنون انتظار دارند قيمتها با اندكي كاهش روبهرو شوند. انتظارات اخير نتيجه رشــد توليد نفت آمريكاســت كه از اواسط سال 2016 بيش از 14 درصد رشــد كرده و به ركورد 9/62 ميليون بشــكه در روز رسيده است. دولت آمريكا روز دوشنبه اعالم كرد توليد شيل اين كشور در دسامبر براي دوازدهمين ماه متوالي رشد خواهد كرد و به ميزان 80 هزار بشكه در روز افزايش پيدا ميكند.

آژانــس فيتچ ريتينگز اعالم كرد در دورنماي نفت 2018 خود انتظار دارد متوسط قيمت نفت بر مبناي سال به سال تغييري نداشته باشد و افزايش اخير قيمت برنت به باالي 60 دالر ممكن است تداوم پيدا نكند.

ميانگين قيمت نفت برنت از ابتداي سال 2017 تاكنون 54/5 دالر در هر بشكه بوده است.با وجود احتياط اخير، معاملهگران ميگويند قيمت نفت بعيد است كاهش چشمگيري پيدا كند زيرا تداوم كاهش توليد از سوي كشورهاي اوپك و غيراوپك به كاهش عرضه مازاد منجر شده است.

اوپك در گزارش ماهانه خود پيشبيني تقاضا براي نفت اين سازمان را باال برد و اعالم كرد جهان در سال آينده ميالدي 33/42 ميليون بشكه در روز از نفت اوپك را نياز خواهد داشت كه 360 هزار بشكه در روز باالتر از پيشبيني سپتامبر است.

براســاس گزارش رويترز، اوپك قرار است 30 نوامبر براي گفتوگو درباره سياست توليد نفت در وين ديدار كند. انتظار ميرود اين سازمان در اين نشست با تمديد توافق كاهش توليد كه قرار اســت در مارس 2018 به پايان برســد، موافقت كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.