سرگرداني براي آب

Jahan e-Sanat - - اخبار -

گروه انرژي- در حاليكه سه روز از زمينلــرزه 7/2 ريشــتري و ويراني مناطق غرب كشور ميگذرد اما همچنان زلزلهزدگان با كمبود آب و قطع گاز و برق دستوپنجه نرم ميكنند.

اين در حالي است كه مسووالن وعده داده بودند طي 48 ساعت مشكالت حل خواهد شد.

به گفته معاون نظارت بر راهبري و بهرهبرداري شركت آبوفاضالب كشور در حال حاضر جادهها باز شده و انتقال تانكر آب براي روستاها آسان شده و 20 دستگاه تانكر ســيار براي 123 روستا بسيج شدهاند. البته اين در شرايطي است كه كل روستاهاي متاثر از زلزله در اولين ساعات 550 روستا بود كه در حال حاضر نياز آبشرب اين روستاها به 120 روستا كاهش پيدا كرده است.

شاهينپاكروحگفت:باپيگيريهاي انجامشــده در حال حاضر تنها شــهر گيالنغرب مشكل تامين آب دارد كه به علت وجود پسلرزههاي متعدد كار براي تامين آب اين شهر با تاخير مواجه شده اما در نهايت تا آخر وقت فردا مشكل اين شهر نيز حل خواهد شد.

معــاون نظــارت بــر راهبري و بهرهبرداري شــركت آب و فاضالب كشــور با اشاره به وضعيت تامين آب در شــهرهاي حادثهديده اظهار كرد: در حال حاضر مشكل تامين آب تمام شهرهاي كرمانشاه حل شده اما مساله مهم براي ما در نظر گرفتن كيفيت آب است. به همين دليل تمام تالش خود را ميكنيم تا كدورت آب به طور كامل برطرف شود.

وي با بيان اينكه به دليل پسلرزههاي متعدد آب دچار كدورت شده است، ادامه داد: در دو شهر هرسين و گيالنغرب با مشــكل كدورت آب مواجه بوديم كه خوشبختانه مشكل هرسين حل شده و تنها در گيالنغرب با مشكالتي مواجه هستيم .

به گفته معــاون نظارت بر راهبري و بهرهبــرداري شــركت آبوفاضالب

مديرعاملشركتآبوفاضالباستان تهران با اشاره به اجراي 6527 كيلومتر از 9 هزار كيلومتر كل شبكه فاضالب شــهر تهران تاكيد كــرد: تاكنون 73 درصد شــبكه فاضالب تهران اجرايي شده است.محمد پرورش، مديرعامل شــركت آبوفاضالب استان تهران در بيستودومينجلسهعلنيشورايشهر تهــران، ري و تجريش در جريان ارائه گزارش درخصوص عملكرد و برنامههاي شركتآبوفاضالبدرشهرتهرانگفت: براي امدادرســاني به مناطق زلزلهزده غرب كشور هشت اكيپ امدادي تجهيز شــده در اين مناطق از سوي سازمان آبوفاضالب استان تهران حضور دارند و خود بنده نيز پس از جلسه امروز شورا به منطقه خواهم رفت.

وي افزود: براي اربعين حسيني در شهرهاي كربال و نجف با مديريت آب اين دو شهر توافق كرديم و به موكبها، انشــعاب آبوفاضالب از سيستم خود اين دو شهر براي رعايت موارد بهداشتي داديم. كشــور، در حال حاضر اكيپهاي فني در شهرهاي حادثهديده مستقر هستند. همچنين روز دوشنبه و ديروز در مجموع 400 هزار بطري آب بســتهبندي بين مردم توزيع شده است.

پاكروح ادامه داد: البته براســاس دستورالعملهاي ستاد بحران وظيفه ما تامين آبشــرب پايدار براي مردم اســت. به همين دليل تمام همكاران تالش خود را براي تامين آب بهداشتي پايدار ميكنند.

معاون نظارت بر راهبري و بهرهبرداري شــركت آبوفاضالب كشور بيان كرد: در حال حاضر تالش ما اين اســت كه منابع آب اين روســتاها را تا اسرعوقت تامينكنيم.

از ســوي ديگر به گفته مديرعامل

مديرعاملشركتآبوفاضالباستان تهران درخصوص بحران در شهر تهران و مديريت شــبكه آبي اين شهر گفت: بــراي بحث بحران در خيابان فاطمي، ساختماني را مربوط شريانهاي حياتي در شــهر تهران اختصاص دادهايم كه اميدواريم اعضاي شوراي شهر تهران، ري و تجريش از اين ساختمان بازديدي داشته باشــند. طرحي در دست اقدام داريم كه در 320 نقطه شهر تهران كه اكثر آنها در پاركهاي اين شهر جانمايي شدهاند براي سه روز اول پس از بروز زلزله در اين شهر بتوانيم با مخازني كه در اين 023نقطهتعبيهميشوند،بحثآبرساني را به درستي انجام دهيم. براي مثال در پاركشهر روبهروي محل شوراي شهر يكي از اين نقاط وجود دارد كه مخزني براي آبرساني پس از وقوع زلزله تعبيه شده است. بايد در003 نقطه ديگر تهران نيز اين محلها را ايجاد كنيم.

پرورش با اشاره به اينكه 33 درصد سهام شركت آبوفاضالب تهران مربوط به شهرداريهاست تاكيد كرد: در تهران توانير 70 درصد شهرستان سرپلذهاب برقدار شــده است. زلزله حدود 15 تا 20 ميليارد تومان به تاسيسات و شبكه برق خسارتزده است با اين حال تا روز پنجشــنبه 100 درصد تمام مناطقي كــه دچار قطعي برق شــدند، برقدار خواهند شد.

آرش كردي با تاكيد بر اينكه حادثه ويــژهاي رخ داده اســت، گفت: هنگام وقوع زلزله اولويت، برقدار كردن منازل نيست بلكه تامين برق مراكز حساس، پمپبنزينها، پمپ گازها، بيمارستانها، مراكز تامين آبشــرب ...و در اولويت هســتند كه برق همه ايــن مراكز روز گذشته وصل شد.

وي تصريــح كرد: ســپس با توجه به حضور مــردم در معابر و خيابانها، هشتشركتداريمكهخدمترسانيبه شهروندان تهراني را برعهده دارند. ما در استان تهران 13/5 ميليون نفر را تحت پوشش داريم كه حدود چهار ميليون واحد آحاد مشــتركين ما را تشكيل ميدهــد. 25 درصد توليد آبشــرب كشور در استان تهران انجام ميشود كه چيزي معادل0531 ميليون مترمكعب است و اين در حالي است كه حجم آب توليد شده در كشــور 5400 ميليون مترمكعباست.

وي افزود: آبشرب شهر تهران از پنج سد ماملو، طالقان، الر، اميركبير و لتيان تامين ميشود. 175 ايستگاه پمپاژ در استان تهران وظيفه انتقال آب به نقاط مرتفع را با ظرفيت422 هزار مترمكعب در ساعت برعهده دارند كه اكثر آنها به عمق فرسودگي خود رسيدهاند و بايد جايگزيني و نوسازي انجام شود.

مديرعاملشركتآبوفاضالباستان تهران درخصوص كيفيت آبشــرب شــهر تهران با تاكيد بر اينكه كيفيت آن سرحد مطلوب است، افزود: حدود روشنايي معابر در اولويت قرار ميگيرد. حجم حوادث شبكه برق سنگين بوده و عالوه بر سقوط دكلهاي برق ...و پرتاب اشيا از منازل و ريزش نماي ساختمانها روي شبكه برق نيز موجب تخريب بسيار شد. سعي كرديم تا 70 درصد شهر را روشن كنيم.

مديرعامل توانير اظهار كرد: تا امشب صددرصد روشنايي را در سرپلذهاب خواهيم داشت. همچنين به تدريج با اســتقرار مردم در منازل، برق خانهها نيز وصل ميشــود. در چنين شرايطي نخست «عبور از بحران» مطرح است و سپسبرقداركردنخانههايمشتركين براي بازسازي ...و هماكنون بسياري از مردم از بيــم پسلرزهها هنوز به خانه برنگشتهاند. 80 آزمايشــگاه ما كــه دو تا از آنها به عنوان آزمايشگاههاي مرجع محسوب ميشوند بحث كيفيت آب شهر تهران را به طور مداوم مورد سنجش و پايش قرار ميدهند كه اعضاي شورا ميتوانند ازاينآزمايشگاههابازديدكنند.پرورشبار ديگربااشارهبهاينكهآستانهتحملمردم تهران پس از وقوع حوادثي چون زلزله در بحثآبشرببيشازسهساعتنيست، افزود: ميطلبد براي مواقع بحراني به سمتبرنامهريزيمناسبحركتكنيم و طرحهاي متناسب با زمان وقوع بحران راپيشبينيكنيم.

وي در بخش ديگري از صحبتهاي خود بــه طــرح تلهمتري و اســكادا (هوشمندسازي تاسيسات) اشاره كرد و افزود: در تمام دنيا حدود شش پايتخت وجود دارند كه به سمت هوش مصنوعي حركت كردهاند و امروز در تهران نيز اين هوشمندسازي در حال انجام است.

مديرعاملشركتآبوفاضالباستان تهرانبهپنجرهواحدشهريودستاوردها و اقدامات انجام شده در اين حوزه اشاره كرد و افزود: قطعا در تعامل بيشــتر با مديريتشهريميتوانيمدرتامينمالي براي جايگزيني نوسازي شبكه آبرساني وهمچنينشبكهفاضالبشهرتهراناز ظرفيتهاي شورا بهره گيريم.

پرورش در تشــريح آخرين مراحل پيشرفت شــبكه فاضالب شهر تهران گفت: اجراي بيش از شش هزار كيلومتر شبكه جمعآوري و نصب بيش از 600 هزار انشعاب فاضالب در شهر تهران ما را در مرحله بهتري از تكميل اين شبكه نسبت به گذشته قرار داده است. با اجراي شبكه فاضالب شهر تهران حدود 850 ميليون مترمكعب فاضالب ميتواند به چرخه مصرف بازگردانده شود.

مديرعاملشركتآبوفاضالباستان تهران تاكيد كرد: تاكنون7256 كيلومتر از 9 هزار كيلومتر كل شبكه فاضالب شــهر تهران يعني معادل 73 درصد اجرايي شده است.

كردي بــا تاكيد بر اينكه «به اندازه كافي اكيپهاي تعميراتي و رسيدگي به امور در محل فعال هستند و لوازم يدكي، تجهيزات و نقدينگي تامين شده است»، افزود: 60 ميليارد ريال نقدينگي براي برقرساني به روستاها و شهرستانهاي كرمانشاه تخصيص داده شد. اميدواريم به زودي درصد عمدهاي از مشكالت در سرپلذهاب رفع و رجوع شود.

وي با تاكيد بر اينكه اكيپها فعال هستند، گفت: اكيپهاي تكميلي نيز از ساير استانها فراخوانده شدند تا راندمان كار كاهش پيدا نكند.

برآورد خســارت ۰۲ ميليارد توماني

مديرعامل توانير همچنين در مورد ميزان برآورد خســارت گفت: احتماال حــدود 15 تا 20 ميليــارد تومان به تاسيسات و شبكه برق در پي وقوع زلزله خسارت وارد شده است.

كردي همچنين با اشاره به اينكه 50 درصد از بيش از 200 روستايي كه برق آنها قطع شده بود، برقدار شدند، گفت: بايد توجه داشت كه شبكه برق در برخي روستاها به طور كامل تخريب شده است. با اينحال اميدواريم تا روز پنجشنبه برق تمام مناطق آسيبديده وصل شود تا بتوانند اقدام به بازسازي كنند.

مديرعامل شركت ملي گاز ايران نيز از سالمت شبكه انتقال و گازرساني در مناطق زلزلــهزده خبر داد و گفت: كار شركت ملي گاز براي وصل دوباره گاز از ديگر شركتهاي خدماتي دشوارتر است.حميدرضا عراقي درباره اقدامهاي شــركت ملي گاز در مناطق زلزلهزده غرب كشور گفت: پس از وقوع اين حادثه كار شركت ملي گاز از ديگر شركتهاي خدماتي سختتر بود زيرا گازرساني كه به صورت استاندارد راهاندازي شده بود متوقف شد و اكنون بايد با طي مراحلي دوباره وصل شــود، اين در حالي است كه ما با منازل خالي و تخريب شــده روبهرو هستيم.

شبكههاي داخلي خانگي گاز از بين رفته است

مديرعامل شــركت ملي گاز ادامه داد: خوشبختانه شــبكه گازرساني با مشكلي مواجه نشده اما در بسياري از ساختمانها شبكههاي داخلي خانگي از بين رفته است، حتي اگر ظاهر شبكه نيز سالم باشــد ممكن است در داخل منازل با نشــتي گاز روبهرو شــويم به همين دليل هنگامي كه بخواهيم گاز هر خانه را از پشت علمك به داخل خانه وصل كنيم بايد نمايندگان سازمان نظام مهندسي نيز حضور داشته باشند.وي از تشكيل تيمهاي عملياتي در بخشهاي نشتيابي، تعميرات نشتيابي، مشخص كردنعلتتخريبوتيماصالحخرابيها خبر داد و اظهار كرد: در هر كدام از اين گروهها، نمايندگاني از استانهاي معين ايــالم، آذربايجانغربي، اصفهان، اراك و لرستان حضور يافتهاند.عراقي با بيان اينكه بيشترين ميزان تخريب در سرپل ذهاب و ثالث باباجاني رخ داده، ادامه داد: گاز خانههايي كه قابليت استفاده از گاز طبيعي را داشته باشند وصل ميشود اما خانههايي كه تخريب شدهاند و علمك آنها نيز از بين رفته بعيد است به زودي بتوانند از گاز بهرهمند شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.