امضاي3 تفاهمنامه همكاري در زمينه آب و آبفا با دانمارك

Jahan e-Sanat - - اخبار -

باحضورقائممقاموزيرنيرودراموربينالمللوسفيردانماركسهتفاهمنامه همكاريمشتركبينشركتهايايرانيباشركتهايدانماركيدرزمينهآب و آبفا امضا شد.به گزارش وزارت نيرو، عليرضا دائمي، قائممقام وزير نيرو در امور بينالملل در نشست مشترك با سفير دانمارك و تعدادي از شركتهاي فعال اين كشور در زمينه آب و آبفا اظهار داشت: سابقه همكاري شركتهاي ايراني با شركتهاي دانماركي در زمينه مسايل آب و آبفا به گذشته برميگردد. وي افزود: پيش از اين ما با شركتهاي دانماركي در زمينه ساخت پروژههاي تصفيهخانهفاضالبوزمينههايعلميوپژوهشيهمكاريهايبسيارخوبي داشتهايم.قائممقام وزير نيرو در امور بينالملل تصريح كرد: در طي يك و نيم سال گذشته نيز جلسات بسيار خوبي با طرفهاي دانماركي براي تعميق اين روابط برگزار شده و خوشبختانه اين مساله باعث شده تا هم زمينه ظهور شركتهاي سرمايهگذار دانماركي در حوزه آب و آبفا در كشور فراهم شود و هم اينكه اين شركت با پتانسيلهاي شركتهاي همطراز خود در ايران بيشتر آشنا شود.دائمي با بيان اينكه انتظار ما از شركتهاي دانماركي فراهم كردن زمينه مبادالت بانكي و تامين مالي پروژههاست اضافه كرد: همچنين اميدواريم شركتهاي دانماركي در اجرا و سرمايهگذاري پروژههاي خود در ايران حداكثر استفاده از ظرفيتهاي داخلي كشور را در نظر گيرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.