تحصيل‌جهشي‌0074‌دان ‌شآموز‌در‌سا‌لجاري

Jahan e-Sanat - - اخبار -

ايسنا- رييس سازمان آموزشوپرورش استثنايي آمار جهش تحصيلي دانشآموزان در سالجاري را اعالم كرد و گفت:9 هزار دانشآموز درخواست جهشتحصيليارائهكردهبودندكهازاينميزانبادرخواست0074 دانشآموز موافقت شد.مجيد قدمي با اشاره به اينكه بودجه سازمان آموزشوپرورش استثنايينسبتبهسال29،چهاربرابرشدهاست،اظهاركرد:برنامهريزيهايي انجام داده بوديم و پيشبينيهايي داشتيم كه توانستيم به اغلب آنها عمل كنيم. اميدواريم تمام بودجه مصوب، تخصيص يابد.وي بيان كرد: در زمينه تامين سرويس اياب و ذهاب اقدامات خوبي صورت گرفت، به گونهاي كه اكنون ميتوان گفت به صورت ميانگين در سطح كشور07 تا08 درصد نياز به سرويس اياب و ذهاب برطرف شده است و در مناطق محروم نيز پوشش صددرصديداريم.چاپوتوزيعبهموقعكتابهايدرسي،اجرايطرحتلفيقي فراگير و اجراي طرح خدمات حمايتي از ديگر اقداماتي است كه انجام دادهايم. رييس سازمان آموزشوپرورش استثنايي همچنين آمار جهش تحصيلي در سالجاري را اعالم كرد و گفت:9 هزار دانشآموز درخواست جهش تحصيلي ارائه كرده بودند كه از اين ميزان با درخواســت 4700 دانشآموز موافقت شد.قدميادامهداد:جهشتحصيليميتوانددرزمرهاقداماتآموزشوپرورش برايتيزهوشانباشدواگربابررسيهايكارشناسيدقيقجلوبرودمفيدواقع ميشود. ما امكانات سنجش دانشآموزان براي جهش تحصيلي را در اختيار داريم و طبق مصوبه شوراي عالي آموزشوپرورش هر ساله اين كار را انجام ميدهيم.وي با بيان اينكه اگر هزينه هر دانشآموز حدود دو ميليون و 500 هزارتومان تمام شود، ميتوان گفت كه جهش تحصيلي باعث صرفهجويي 10 ميليارد توماني ميشود، گفت: يكي ديگر از مزيتهاي جهش تحصيلي كاهش تراكم دانشآموزي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.