استفاده‌موقت‌از‌كانكس‌براي‌تحصيل‌

Jahan e-Sanat - - اخبار -

مهر- رييس مركز اطالعرساني سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور از اعزام تيم كارشناسي به مناطق زلزلهزده خبر داد و گفت: احتماال براي مدتكوتاهيكانكسجايگزينمدارسآسيبديدهشود.محمدرضاقربانيدرباره مدارس آسيبديده در مناطق زلزلهزده گفت: از ساعت اوليه روز گذشته، سازمان نوسازي تيمي را به استانهاي غربي كشور همانند كرمانشاه، خوزستان و لرستان اعزام كرد. ارزيابي اوليه انجام شده و دقيق ميدانيم چه درصدي از مدارس آسيب ديدهاندودرصدآسيبديدگيچقدراست.همكارانمادرحالبرآوردرياليهستند. وي ادامه داد: همكاران ما در حال بررسي راهكارهاي تامين فضاي آموزشي براي دانشآموزان هستند.قرباني با اشاره به تاكيد سخنان وزير آموزشوپرورش مبني بر اينكه فاصلهاي در تحصيل دانشآموزان وجود نداشته باشد، گفت: احتماال در كوتاهمدت از كانكس استفاده شود و سپس فضاي آموزشي دائمي تامين خواهد شد.وي بيان كرد: مدارس سرپلذهاب و ثالث باباجاني خسارت زيادي ديدهاند. اين خسارت به مدارس ثالث باباجاني كه روستاست، بيشتر بوده است. در هر منطقهمتناسبباشرايطآنمنطقهفضايآموزشيتامينميشود.همچنينوزير آموزشوپرورش نيز درباره آخرين آمار مدارس تخريبي توضيح داد: براساس آمار واصلهازمدارستخريبشدهدرمناطقزلزلهزدهتااينلحظههفتمدرسهدرشهر سرپلذهاب و هشت مدرسه روستايي در اطراف اين شهر به طور كامل تخريب شدهاند. همچنين در منطقه ثالث باباجاني دو مدرسه در شهر و پنج مدرسه نيز در روستاهاي اطراف شهر تخريب شدهاند كه نسبت به بازسازي هرچه سريعتر اين مدارس اقدام خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.