۲۳‌ميليون‌بيم ‌هشده‌رايگان،‌بايد‌پول‌بدهند

Jahan e-Sanat - - اخبار -

مديرعامل سازمان بيمه سالمت ايران درخصوص وضعيت بيمهشــدگان سالمت گفت: 2۳ ميليون نفري كه وسع مالي دارند بايد، در پرداخت حق بيمه با ســازمان بيمه ســالمت مشاركتكنند.

به گزارش مهــر، طاهر موهبتي درخصوص مشــكالت پيشروي سازمان بيمه ســالمت اظهار كرد: اگر از من سوال شود كه بزرگترين دغدغه و چالش جدي سازمان بيمه سالمت چيست، ميگويم2۳ ميليون بيمهشدهاي كه به صورت رايگان بيمهشدهاند.

ويافزود:04 ميليوننفرتحتپوششبيمهسالمتهستند كه از اين تعداد و جز افراد تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي كه بايد بيمه آنها رايگان باشد،2۳ ميليون نفر ديگر در كشور به صورت رايگان بيمهشده و ساالنه71 هزار ميليارد تومان بار مالي براي سازمان ايجاد كردهاند.

مديرعامل سازمان بيمه سالمت ايران با اشاره به اينكه بار مالي ناشي از بيمه رايگان به مراتب شكنندهتر و جديتر از طرح تحول سالمت بوده است، خاطرنشان كرد: هر طرح ملي بزرگي حتما اشكاالتي دارد و حتما افراد بزرگ و عاقل نيز اين اشكاالت را اصالح ميكنند.

موهبتي ادامه داد: اين تفكر كه 80 درصد از بيمهشــدگان ما، بيمهشــده رايگان باشند، غلط است در حالي كه خيليها ميتوانند با پرداخت 40 هزار تومان سرانه كامل بيمه، كل اين پول را بپردازند تا دولت اين پول را در جاي ديگري و براي ارتقاي خدمتبيمهايهزينهكند.

وي تاكيد كرد: در حال حاضر ماهانه براي هر بيمهشده 40 هزارتومانهزينهميكنيمدرحاليكهطبيعياستوقتيفردي بيمه ميشود او بايد براي پوشش بيمهاي كه ثبتنام ميكند، حداقل نصف اين هزينه را پرداخت كند و به فرض اينكه اين فرد بيمه كامل را هم پرداخت كرده باشــد، ساالنه 480 هزار تومانميشود.

موهبتيبيانكرد:البتهقطعامعتقديممحرومانوافرادنيازمند حتما بايد از بيمه رايگان برخوردار باشند اما آنهايي كه توانايي مالي پرداخت حق بيمه را دارند حتما بايد مشاركت كنند و بايد فرآيندهايي را ايجاد كنيم تا كسي كه ميتواند مشاركت كند، در پرداخت حق بيمه به هر ميزاني كه ميتواند مشاركت كند و تنهاكسانيبهصورترايگانبيمهباشندكهواقعاتواناييپرداخت ماهانه 20 هزار تومان را ندارند چراكه 50 درصد هزينه 40 هزار توماني بيمه را دولت ميدهد اما 20 هزار تومان امروز پول يك ساندويچ است و بعيد است كسي از جمعيت اين2۳ ميليون نفر نتواند اين مبلغ را به صورت ماهانه پرداخت كند.

وي خاطرنشــان كرد: گاهي اوقات ديده ميشود فردي كه رايگانبيمهشدهاست،بهمراكزدرمانيبخشخصوصيمراجعه ميكنددرحاليكهاينفردكهماهي02 هزارتوماننداردچگونه به بخشخصوصي مراجعه ميكند و مابهالتفاوت آن را از جيب خودش ميپردازد كه به عنوان مثال براي يك عمل جراحي01 ميليونتومانيدرمركزخصوصيبايدحداقلسهميليونتومان از جيب خودش بدهد يعني پول051 ماه حق بيمه ولي02 هزار تومانمارانميدهدوهمينيكموردمراجعهنشانميدهداين فرد وسع و توانايي كافي براي پرداخت 20 هزار تومان را دارد. بنابراين يا بايد صندوق بيمه خود را عوض كند يا اگر ميخواهد به همه مراكز درماني كشور مراجعه كند، بايد در پرداخت حق بيمهمشاركتكند.

موهبتيتصريحكرد:حقبيمهكسيكهنداردوتحتپوشش كميته امداد يا بهزيستي است يا روستاييان يا كاركنان دولت را پرداخت ميكنيم ولي واقعا ادامه و مديريت چنين هزينهاي در سازمانهاي بيمهاي ورشكستگي را براي سازمانهاي بيمهاي به دنبال دارد چراكه مدل صندوقها به گونهاي است كه اگر مراقبت نشود، بعد از مدتي به ورشكستگي ميرسند و اگر دقت كافي نكنيم،گرفتارميشويم.

مديرعامل ســازمان بيمه سالمت ايران با اشاره به اينكه اميدواريم با كمك نمايندگان كه در برنامه ششم به خوبي اين موضوع را ديدهاند، ارزيابي درستي در اين زمينه صورت گيرد، گفت: متاســفانه در كشور ما ارزيابي درست مبنايي ندارد چراكه براي ارزيابي درســت بايد به اطالعات شخصي دست پيدا كرد.

وي بيان كرد: پيشنهاد ما اين است كه امسال دولت و مجلس يك اقدام انقالبي انجام دهند و آن اين است كه اعالم كنند هر كسي كه ميخواهد از هرگونه يارانهاي استفاده كند اجازه دهد كهدولتبهاطالعاتشخصيوحساببانكي،مالياتيومعامالت رسمي او دستيابي پيدا كند كه اگر اين اتفاق بيفتد و محرومان واقعي شناسايي شدند، هر چقدر كه ميخواهيد براي آنها هزينه ميكنيد و كسي معترض نيست و ما از خدا ميخواهيم كه براي اين قشر هزينه كنيم. براي كسي كه ندارد دولتها مكلفند كه هزينهكنند.

مديرعامل سازمان بيمه سالمت ايران تاكيد كرد: در حال حاضر مشكلي كه وجود دارد اين است كه باور وجود2۳ ميليون نفرفقيرغيرازافرادتحتپوششكميتهامدادوبهزيستيكهبيمه آنها رايگان است كار دشواري است و از اين جهت اميدواريم اين چالشكهميتوانازآنبهعنوانبزرگترينچالشصندوقبيمه سالمتنامبردمديريتشودورسانههاومجلسبايدكمككنند تا ما بتوانيم اين كار كه به نفع كشور است را انجام دهيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.