تغییراتبیسروصدادرراسهرممدیریتبانكها

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

غالمرضا کیامهر- به تازگی شــاهد تغییــرات بیســروصدایی در راس هرم مدیریت چند بانک دولتی از ســوی وزیر اقتصاد بودیم که احتماال این تغییرات در آینده به سایر بانکها هم تسری پیدا خواهد کرد. اما متاسفانه درباره دالیل این تغییرات تاکنون هیچ توضیحی به افکار عمومی و به کسانی که اصطالحا جزو گروههای ذینفع بانکهای مزبور محسوب میشوند، داده نشده است. مثال آیا دوره قانونی مدیران کنارگذاشــته به پایان رسیده بود؟ آیا مدیران کنارگذاشتهشده تخلفی مرتکب شده بودند؟ آیا مدیران کنارگذاشتهشده با سیاستهای وزیر اقتصاد هماهنگ نبودهاند و دهها سوال دیگر که در ارتباط با تغییر و جایگزینی راس هرم مدیریت آن چندین بانک دولتی و بانکهای دیگری که احتماال در آینده به همین شیوه بیسر و صدا شاهد تغییر مدیران آنها خواهیم بود در اذهان مردم و کسانی که مسایل نظام بانکی را پیگیری میکنند، جاری است و تاکنون بیجواب مانده است.

البتــه طبق قانون وزیر اقتصاد به عنــوان رییس مجمع عمومی بانکهــای دولتی مجاز اســت هر زمان الزم بداند دســت به تغییر مدیرعامل این بانکها بزند، همچنان که وزرای کابینه یا شهرداران در چارچــوب اختیارات قانونی خود مجازند مدیرانی را کنار بگذارند و کسان دیگری را به جای آنها منصوب کنند. در این مورد کمترین بحثی وجود ندارد، بحث اصلی بر سر نحوه این کنار گذاشتنها و آن انتصابهاســت که نه خود مقامات ذیربط و نه روابط عمومی آنها درباره دالیل، انگیزهها و چندوچون آنها به افکار عمومی اطالعرسانی نمیکنند و همین شفاف و روشن نبودن دالیل تغییرات در راس هرم مدیریت بانکها و سایر سازمانهاست که زمینه پچپچها و ایجاد انواع شایعات در جامعه را فراهم میسازد. خصوصا با توجه به حساسیتهای باالیی که امروزه نســبت به مسایل بانکها اعم از خصوصی و دولتی در جامعه وجود دارد، مصالح نظام بانکی ما ایجاب میکند که درباره تغییرات و جابهجاییهایی که در سطوح باالی مدیریت این نهادهای پولی صورت میگیرد، به صورت شفاف به جامعه و به افکار عمومی اطالعرسانی شود. اگر اعتقاد داریم که دانستن حق مردم است، پس همه مدیران اجرایی ما از شــخص اول قوه مجریه گرفته تا مقامات و مدیران ارشــد دولت که قانونا مجاز به تغییر و جابهجایی مدیران زیرمجموعه خود هستند، باید در عمل پایبندی خود را به این حق عمومی نشــان دهند و ضمن توضیح دادن درباره علل و دالیل کنار گذاشته شدن یک مدیر عالیرتبه، به مردم بگویند فردی که به جای مدیر کنارگذاشتهشده به آن ســمت منصوب شده از چه ویژگیها و مزیتهای مدیریتی بیشــتر و باالتری برخوردار بوده اســت. این توضیــح دادنها و اطالعرســانیها عالوه بر آنکه از بروز شــایعه در جامعه جلوگیری میکند، موجبات تحکیم و تقویت پلهای اعتماد بین مردم، دولت و هیات حاکمه را که مثل نان شــب برای پیشبرد امور جامعه ضروری است، فراهم میسازد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.